پرسشنامه مزیت رقابتی( Naidoo,2010)

پرسشنامه مزیت رقابتی( Naidoo,2019)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

جدول۳- ۱)  معرفی ابزار سنجش تحقیق. 

متغیر طراح ابزار شماره سوالات
مزیت رقابتی Naidoo,2019)) ۴تا۱۷

 …

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهار × یک =

0