پرسشنامه مزایای درک شده( وانگ و وانگ ۲۰۱۰)

پرسشنامه مزایای درک شده( وانگ و وانگ ۲۰۱۹)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

مزایای درک شده به عنوان یکی از متغیرهای مستقل تحقیق به معنی منفعتی است که مشتریان بعد از دریافت محصول درک می کنند و به خاطر این مزایا، محصول یا خدمت مورد نظر را انتخاب می نمایند که به سه قسمت کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستم و کیفیت خدمات تقسیم می شود. سوالات ۱ تا ۶ این پرسشنامه مربوط به کیفیت اطلاعات بانک است، سوالات۷ تا ۱۲ مربوط به کیفیت سیستم، سوالات ۱۳ تا ۱۶ مربوط به کیفیت خدمات می باشد. در پرسشنامه این تحقیق برای سنجش متغیرهای تحقیق از طیف لیکرت پنج نقطه ای؛ بسیار کم ، کم، بسیار زیاد، زیاد و بی نظر استفاده گردید و از پرسشنامه ی استانداردی که در پژوهش وانگ و وانگ که در سال ۲۰۱۹ طراحی شده بود، استفاده شد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

8 − 1 =

0