پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ ۱۹۹۸

نام پرسشنامه : پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ ۱۹۹۸

  روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه طرح واره یانگ

(فرم کوتاه)

ما هنوز هنجارهای آماری برای پرسشنامه طرح واره یانگ به دست نیاورده ایم. اما پژوهش ها همچنان ادامه دارد. در این فاصله، ما روال های غیر رسمی زیر را برایاستفاده درمانی تهیه کرده ایم.

مواردی که در پرسشنامه آمده اند، بر طبق طرح واره های خاص دسته بندی شده اند. این دسته ها با یک ستاره و دو حرف رمز که حروف اختصاری طرح واره اند، از یکدیگر جدا شده اند. مثلاً پس از موارد یک تا ۵ حروف اختصاری *ed آمده که بیانگر آن است که این موارد طرح واره محرومیت هیجانی را ارزیابی می کنند.

حروف اختصاری ۱۶ طرح واره عبارتند از :

ed  محرومیت هیجانی                                           em– گرفتار

ab– رها شدگی                                                        sb– اطاعت

ma  بی اعتمادی/ بد رفتاری                                  ss– ایثار

si– انرزوای اجتماعی/ بیگانگی                                ei– بازداری هیجانی

ds نقص/ شرم                                                       us– معیارهای سرسختانه

et– استحقاق                                                           is- خویشتن داری/ خود انضباطی ناکافی

di– وابستگی / بی کفایتی                                       vh– آسیب پذیری دربرابر ضرر و بیماری

 

 

روایی پایایی و نمره گذاری

فرم کوتاه پرسشنامه ي طرحواره:(SQ-SF)

این پرسشنامه ۷۵ آيتمي توسط يانگ ۱۹۹۸ براي ارزيابي ۱۵ طرحواره ناسازگار اوليه ساخته شده است. اين طرحواره ها عبارتند از: رهاشدگي/ بيثباتي، بياعتمادي / بدرفتاري، انزواي اجتماعي / بيگانگي، نقص/ شرم، محروميت هيجاني، وابستگي / بي كفايتي، آسيبپذيري نسبت به بيماري، خود تحول نايافته/ گرفتار، شكست، استحقاق / بزرگ منشي، خودكنترلي ناكافي، اطاعت، فداكاري، بازداري هيجاني، معيارهاي سرسختانه/ بيش انتقادي. هر سؤال بر يک مقياس ۶ درجه اي نمره گذاري مي شود (۱ براي کاملاً نادرست، ۶ براي کاملاً درست) در اين پرسشنامه هر ۵ سؤال يک طرحواره را مي سنجد. چنانچه ميانگين هر خرده مقياس بالاتر از ۲۵ باشد آن طرحواره ناکارآمد است. پايايي و روايي اين ابزار در پژوهش هاي متعددي به اثبات رسيده است (بارانف، جان و ُاايل تيان ۲۰۰۷). هنجاريابي اين پرسشنامه در ايران توسط آهي (۱۳۸۴) بر دانشگاه هاي تهران انجام گرفته، همساني دروني با استفاده از آلفاي کرونباخ در جمعيت مؤنث ۹۷/۰ و در جمعيت مذکر ۹۸/۰ به دست آمده است.

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

18 + 14 =

0