پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش پاتریک و همکاران (۲۰۰۹)

پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش  پاتریک و همکاران[۱] (۲۰۱۸)

 روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

  • پرسش­نامه که فرایندهای مدیریت دانش را می سنجد بر مبنای پرسشنامه استاندارد پاتریک و همکاران[۱] (۲۰۱۸) مي باشد که دارای ۵ بعد و ۳۸ سوال می باشد.

جدول ساختار پرسشنامه فرایند های مدیریت دانش

مولفه تعداد سوال شماره سوال
اکتساب دانش ۶ ۱ الی ۶
ایجاد دانش ۶ ۷ الی ۱۲
ذخیره کردن دانش ۱۰ ۱۳  الی ۲۲
توزیع دانش ۱۱ ۲۳ الی ۳۳
نگهداری از دانش ۵ ۳۴ الی ۳۸

سؤالات اختصاصي شامل شش بخش مي‌باشد که بخش اول شامل سؤالات مربوط به سنجش ایجاد دانش می­باشد، بخش دوم مربوط به سنجش اکتساب دانش، بخش سوم مربوط به سنجش ذخیره دانش، بخش چهارم مربوط به سنجش توزیع دانش، بخش پنجم مربوط به سنجش نگهداری دانش و بخش ششم نیز مربوط به سنجش فشار روانی می­باشد. در اين بخش­ها، از پاسخ دهندگان خواسته شده است تا نظر خود را از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم در پاسخنامه­اي كه بصورت طيف پنج گزينه­اي ليكرت[۲]تنظيم گرديده است، مشخص نمايند (جدول ۳-۲).

            جدول ۳-۲ طيف ليكرت.

گزینه انتخابي کاملاً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملاً موافقم
امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
  • بخش سنجش ایجاد دانش

اين بخش از پرسش­نامه میزان اجرای فرایند ایجاد دانش در شعب بانک ملت شهر تهران را مورد سنجش قرار مي­دهد. اين بخش بر اساس مطالعه­ي پاتریک و همکاران (۲۰۱۸) مي باشد. مشخصه­هاي اين بخش از پرسش­نامه به همراه متغيرها و تعداد سوال ها براي سنجش ایجاد دانش در جدول ۳-۳ ارائه گرديده است.

جدول ۳-۳- بخش ایجاد دانش

عنوان تعداد سوال ها مقياس شکل پاسخ
ایجاد دانش ۶ ترتيبي طيف پنج سطحي ليکرت
  • بخش سنجش اکتساب دانش

اين بخش از پرسش­نامه میزان اجرای فرایند اکتساب دانش در شعب بانک ملت شهر تهران را مورد سنجش قرار مي­دهد. اين بخش بر اساس مطالعه­ي پاتریک و همکاران (۲۰۱۸) مي باشد. مشخصه­هاي اين بخش از پرسش­نامه به همراه متغيرها و تعداد سوال ها براي سنجش اکتساب دانش در جدول ۳-۴ ارائه گرديده است.

جدول ۳-۴- بخش اکتساب دانش

عنوان تعداد سوال ها مقياس شکل پاسخ
اکتساب دانش ۶ ترتيبي طيف پنج سطحي ليکرت
  • بخش سنجش ذخیره دانش

اين بخش از پرسش­نامه میزان اجرای فرایند ذخیره دانش در شعب بانک ملت شهر تهران را مورد سنجش قرار مي­دهد. اين بخش بر اساس مطالعه­ي پاتریک و همکاران (۲۰۱۸) مي باشد. مشخصه­هاي اين بخش از پرسش­نامه به همراه متغيرها و تعداد سوال ها براي سنجش ذخیره دانش در جدول ۳-۵  ارائه گرديده است.

جدول ۳-۵- بخش ذخیره دانش

عنوان تعداد سوال ها مقياس شکل پاسخ
ذخیره دانش ۶ ترتيبي طيف پنج سطحي ليکرت
  • بخش سنجش توزیع دانش

اين بخش از پرسش­نامه میزان اجرای فرایند توزیع دانش در شعب بانک ملت شهر تهران را مورد سنجش قرار مي­دهد. اين بخش بر اساس مطالعه­ي پاتریک و همکاران (۲۰۱۸) مي باشد. مشخصه­هاي اين بخش از پرسش­نامه به همراه متغيرها و تعداد سوال ها براي سنجش توزیع دانش در جدول ۳-۶ ارائه گرديده است.

جدول ۳-۶- بخش توزیع دانش

عنوان تعداد سوال ها مقياس شکل پاسخ
توزیع دانش ۶ ترتيبي طيف پنج سطحي ليکرت
  • بخش سنجش نگهداری دانش

اين بخش از پرسش­نامه میزان اجرای فرایند نگهداری دانش در شعب بانک ملت شهر تهران را مورد سنجش قرار مي­دهد. اين بخش بر اساس مطالعه­ي پاتریک و همکاران (۲۰۱۸) مي باشد. مشخصه­هاي اين بخش از پرسش­نامه به همراه متغيرها و تعداد سوال ها براي سنجش نگهداری دانش در جدول ۳-۷  ارائه گرديده است.

جدول ۳-۷- بخش نگهداری دانش

عنوان تعداد سوال ها مقياس شکل پاسخ
نگهداری دانش ۶ ترتيبي طيف پنج سطحي ليکرت

 ….

….

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

بیست + 13 =

0