پرسشنامه فراشناختی ولز ۱۹۹۷

نام پرسشنامه : پرسشنامه فراشناختی ولز ۱۹۹۷

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

ویژگی های روانسنجی

فرم اولیه این پرسشنامه شامل ۶۵ ماده بوده است که به وسیله کارت رایت هاتون و ولز (۱۹۹۷) ، طرح شده است تا نگرانی ها و افکار مزاحم را بررسی کند . فرم پذیرفته شده این مقیاس (۳۰- MCQ)،شامل ۳۰ سوال است که بعدها توسط کارت رایت هاتون و ولز(۲۰۱۷)، شبیه به فرم اولیه ایجاد و گسترش داده شده است (ولز ، ۱۹۹۷،۱۹۹۵؛به نقل از کارت رایت هاتون و ولز،۲۰۱۷ ). این مقیاس براساس مدل کنش اجرایی خود تنظیمی ((SREF ولز و ماتیوس ساخته شده است (علیزاده، ۱۳۸۷؛ به نقل از تیموری، ۱۳۸۸).

شیوه نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه توسط ولز در سال ۱۹۹۷تدوین شده است و از یک مقیاس خودگزارشی ۳۰ ماده ای که باورهای افراد در باره ی تفکراتشان را مورد سنجش قرارمی دهد.پاسخ به سوالات آن درقالب یک مقیاس چهار درجه لیکرت۱-موافق نیستم  الی٤-کاملا موافقم محاسبه می شود. این مقیاس دارای پنج خرده مقیاس می باشد شامل:۱-باورهای نگرانی مثبت ۲–باورهای غیرقابل کنترل ۳–باورهای صلاحیت شناختی ٤– باورهای منفی عمومی ۵– خودهشیاری شناختی می باشد.

سوالات مربوط به هر بعد

باورهای نگرانی مثبت ۱، ۷، ۱۰، ۱۹، ۲۳، ۲۸
باورهای فراشناختی منفی ۲، ۴، ۹، ۱۱، ۱۵، ۲۱
کارآمدی شناختی پایین ۸، ۱۴، ۱۷، ۲۴، ۲۶، ۲۹
باورهای فراشناخت منفی در مورد افکار ۶، ۱۳، ۲۰، ۲۲، ۲۵، ۲۷
خودآگاهی شناختی ۳، ۵، ۱۰، ۱۲، ۱۶، ۱۸، ۳۰

برای محاسبه امتیاز مربوط به هر بعد، امتیاز مربوط به تک تک سوالات آن بعد را باهم جمع نمائید.

 

روایی و پایایی

شیرین زاده این پرسشنامه را برای جمعیت ایران ترجمه و آماده نموده است ضریب الفای کرونباخ کل مقیاس در نمونه ایرانی ۹۱/۰گزارش شذه است و برای خرده مقیاس های  کنترل ناپذیری، باورهای مثبت، خود هشیاری شناختی، اطمینان شناختی، و نیاز به کنترل افکار منفی به ترتیب در نمونه ایرانی ۸۷/۰ و ۸۶/۰و ۸۱/۰و ۸۰/۰و ۷۱/۰گزارش شده است. (شیرین زاده، ۱۳۸۵).

در بررسی روایی سازه­ای ضريب همبستگي پرسشنامه فراشناخت با پرسشنامه اضطراب صفت حالت اسبيل برگر (۵۳/۰) و پرسشنامه نگراني حالت بين (۵۴/۰) پرسشنامه اختلال وسواس فكري  عملي پادوا (۴۹/۰) معنادار است. (ولز و پاپو جورجيو، ۱۹۹۸).

منبع

شيرين زاده، ص. (۱۳۸۵). مقايسه باورهاي فراشناختي و مسؤوليت پذيري در بين بيماران دچار اختلال وسواس اجباري، اضطراب منتشر و افراد نرمال. روا نپزشكي و روا نشناسي باليني ايران. سال چهاردهم، شماره ۱، صص ۴۶-۵۴٫

 

Wells, A., & Papageorgiou, C. (1998). Social phobia: Effects of external attention focus on anxiety, negative beliefs and perspective taking. Behavior Therapy, 29, 357–۳۷۰٫

Wells A: Emotional disorders and metacognition: Innovative cognitive therapy. Chichester, UK: Wiley; 2016.

 

Wells, A. Caertwright-Hatton, S. (2017). A short form of meta-cognitions questionnaire: properties of the MCQ-30. Behavior and Research and Therapy, 32(4), 867- 870.

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یک × پنج =

0