پرسشنامه غربالگری اختلال افسردگی گلدبرگ ۱۹۷۲

نام پرسشنامه : پرسشنامه غربالگری اختلال افسردگی گلدبرگ ۱۹۷۲

  روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان اختلال افسردگی و یا احتمال ابتلا به آن است. هریک ازعبارات در یک طیف ۵ درجه ای نمره گذاری می شوند که در جدول زیر امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است:

اصلاً خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد گزینه
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ امتیاز

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات تک تک سوالات را با هم جمع نمایید. این امتیاز دامنه ای از ۰ تا ۹۰ را خواهد داشت. سپس بر اساس جدول زیر نتیجه بدست آمده را تفسیر نمایید:

جدول تفسیر نتایج پرسشنامه

ردیف امتیاز تفسیر
۱ ۹-۰ سالم
۲ ۱۷-۱۰ احتمال رشد افسردگی
۳ ۲۱-۱۸ افسردگی مرزی
۴ ۳۵-۲۲ افسردگی خفیف به متوسط
۵ ۵۳-۳۶ افسردگی متوسط به شدید
۶ ۵۴ به بالا افسردگی شدید

هرگاه جمع نمرات بیشتر از ۲۱ شد، باید برای بررسی دقیق تر و تعیین سطح درمان مورد نیاز، به متخصصین بهداشت روانی مراجعه شود.

روایی و پایایی

در پژوهش ماگناویتا (۲۰۰۷) ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس افسردگی گلدبرگ ۰/۷۸ بدست آمد که بیانگر پایایی خوب این ابزار است. همچنین روایی همزمان این پرسشنامه همراه با مقیاس اضطراب گلدبرگ مورد تایید قرار گرفت.

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هشت + 7 =

0