پرسشنامه عوامل سازمانی ( اسلامی و همکاران ۱۳۹۳)

پرسشنامه عوامل سازمانی( اسلامی و همکاران ۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه توسط اسلامی و همکاران      ۱۳۹۳ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

پرسشنامه مذکور دارای ۴۶ سوال و ۶ بخش است که عبارتند از:

  • بخش اول ۴ سوال در مورد اطلاعات عمومی مخاطب
  • بخش دوم ۶  سوال  مربوط به اهداف سازمانی
  • بخش سوم ۱۰ سوال مربوط به ساختار سازمانی
  • بخش چهارم ۸ سوال مربوط به فرهنگ سازمانی
  • بخش پنجم ۱۳ سوال مربوط به مدیریت سازمان
  • بخش ششم ۹ سوال  مربوط  به  منابع سازمان

برای طراحی سوالات پرسش نامه از شاخص های مطرح شده در تعاریف عملیاتی متغیرها که پیشتر در ادبیات نظری تحقیق به آنها اشاره شد استفاده گردیده است که به صورت خلاصه و جمع بندی شده در جدول زیر ارائه میگردد. « تعاریف عملیاتی  با مشخص ساختن فعالیت ها یا عملیاتی که برای اندازه گیری یک سازه یا متغیر لازم است در ارتباط است »( کرلینجر[۱] ، ۱۳۷۷ص۶۵)

اهداف سازمانی : شاخص ها و گویه

متغیر نوع تعریف نظری شاخص ها
 

 

 

 

 

 

اهداف سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

مستقل

 

 

 

 

 

 

دلیل وجودی سازمان

 

قابل قبول بودن

قابل دست یابی

 

برانگیزاننده بودن

ساختار سازمانی : شاخص ها و گویه ها بر اساس مدل رابیننز

متغیر نوع تعریف نظری شاخص ها
 

 

 

 

 

ساختار سازمانی

 

 

 

 

 

مستقل

 

 

 

لزوم هماهنگی رسمی الگوهای تعاملی اعضا سازمان

را مشخص

می کند.

 

 

پیچیدگی

 

تمرکز

 

 

 

رسمیت

فرهنگ سازمانی : شاخص ها و گویه ها بر اساس مدل ال دفت

متغیر نوع تعریف نظری شاخص ها
 

 

 

 

 

 

 

فرهنگ سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

مستقل

 

 

 

مجموعه ای از ارزشها باورها درک و استنباط و شیوه های تفکر یا اندیشیدن که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند

 

 

انعطاف پذیری

 

 

ماموریتی

 

 

مشارکتی

 

 

بوروکراتیک

سبک مدیریت : شاخص ها و گویه ها بر اساس مدل اشمیت

متغیر نوع تعریف نظری شاخص
 

 

 

 

 

 

سبک مدیریت

 

 

 

 

 

 

مستقل

 

 

انتخاب روش مدیریت

از طرف فرد مدیر

با خواسته سازمان

 

 

هدف گرا

 

 

عضو گرا

 

 

سایه نما

 

 

 

میانه رو

منابع سازمانی : شاخص ها و گویه ها

متغیر نوع تعریف نظری شاخص ها
 

 

 

 

 

 

 

منابع سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

مستقل

 

 

 

شرکتها و سازمانها از منابع مختلف برای به انجام رساندن اهداف خود استفاده میکنند

 

منابع انسانی

 

منابع مالی

 

منابع فیزیکی و خدمات

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × 2 =

0