پرسشنامه عوامل استرس زا (اورلي و گيرادتو، ۱۹۸۰)

پرسشنامه عوامل استرس زا (اورلي و گيرادتو، ۱۹۸۰)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

مبتنی بر عوامل عجله كاري، رقابتي بودن، حرص زدن، انجام كار بدون برنامه ريزي مناسب، محيط فيزيكي، تضاد شغل و ابهام نقش به صورت پنج گزینه‌ای از نوع طیف لیکرت و مشتمل بر ۴۱ گویه می‌باشد.

جدول شماره‌ی (۳-۲): توزیع گویه‌ها و روش نمره‌گذاري مقیاس عوامل استرس زا

عوامل شماره‌ی گویه‌ها طیف نمره‌گذاری
عجله كاري ۶-۱  

 

 

۵ – ۱

۵ ( کاملاً موافقم)

تا

۱ ( کاملاً مخالفم)

 

رقابتي بودن ۱۲-۷
حرص زدن ۱۸-۱۳
انجام كار بدون برنامه ريزي ۲۴-۱۹
محيط فيزيكي ۳۰-۲۵
تضاد شغل ۳۶-۳۱
ابهام نقش ۴۱-۳۷

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 + شش =

0