پرسشنامه عملکرد(& Aslan,2011 Özdemir)

پرسشنامه عملکرد(& Aslan,2019 Özdemir)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه حاصل مطالعات کتابخانه ای و کمک صاحب نظران می باشد در ضمن این پرسشنامه شامل ۱۲ سوال بسته است که متغیرهای عملیاتی تعریف شده را مورد سوال قرار می دهد. در جدول زیر به مشخصات پرسشنامه تحقیق اشاره شده است.

جدول ۳-۲) مشخصه ابزار سنجش تحقیق

ردیف متغیر شماره سوالات منبع
۳ عملکرد ۳۰-۱۹ (& Aslan,2019 Özdemir)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفده + هفده =

0