پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران ۱۹۸۹

نام پرسشنامه : پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران ۱۹۸۹

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

آزمون پنج مقیاسی عزت پپ و همکاران (۱۹۸۹)برای کودکان

این آزمون دارای پنج مقیاس عزت نفس (مقیاس های کلی، تحصیلی، جسمانی، خانوادگی، اجتماعی) و یک مقیاس دروغ سنج میباشد. هر مقیاس دارای ۱۰ سؤال مجزا است و هر کدام از سؤالات دارای ۳ ماده می باشند (تقریباً هیچ-گاه، بعضی اوقات، همیشه).

برآورد ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ

ضریب آلفای کرونباخ، مبتنی بر انحراف استاندارد سؤال¬های آزمون است با توجه به فرمول (α) آلفای کرونباخ ضریب پایایی این آزمون برابر ۸۶/۰ = α محاسبه شد. که در مقایسه با روش دو نیمه کردن آزمون که ۸۷/۰ می باشد، اختلاف میان دو روش محاسبه برابر ۰۱/۰ = ۸۶/۰ – ۸۷/۰، است که بسیار ناچیز و قابل اغماض می¬باشد.

در ادامه روش آلفای کرونباخ برای پی بردن به ارزش هر سؤال در مجموعه سؤالات آزمون اقدام به دست آوردن پایایی بعد از حذف هر سؤال از مجموعه سؤالات شد که به روش لوپ مشهور است. (قاسم زاده،۱۳۸۶). ضریب پایایی آزمون به طور کلی برابر با ۸۹/۰ می باشد (غفاری، ۱۳۷۲).

جدول شماره ۲- فرم هنجار شده نهایی برای طبقه بندی آزمودنیها در آزمون ۵ مقیاسی عزت نفس پپ (۱۹۸۹)
مقیاس عزت نفس بسیار ضعیف عزت نفس ضعیف عزت نفس متوسط عزت نفس خوب عزت نفس بسیار بالا

عمومی ۴ و کمتر از آن ۸ – ۵ ۱۲- ۹ ۱۵ – ۱۳ ۲۰ – ۱۶

تحصیلی ۴ و کمتر از آن ۷ – ۵ ۱۱ – ۸ ۱۵ – ۱۲ ۲۰ – ۱۶

جسمانی ۶ و کمتر از آن ۱۰ – ۷ ۱۳ – ۱۱ ۱۷ – ۱۴ ۲۰ – ۱۹

خانوادگی ۵ و کمتر از آن ۱۱ – ۶ ۱۵ – ۱۲ ۱۸ – ۱۶ ۲۰ – ۱۹

اجتماعی ۶ و کمتر از آن ۱۰ – ۷ ۱۴ – ۱۱ ۱۷ – ۱۵ ۲۰ – ۱۸

اعتبار
به منظور اعتبار آزمون از روشهای همسانی درونی و تحلیل عوامل استفاده شد، روش همسانی درونی به وسیله محاسبه همبستگی هر سؤال با تک تک سؤالات آزمون با مقیاس مربوطه، و با کل آزمون مشخص شده است. بیشترین همبستگی کل آزمون با مقیاس عمومی (کلی) میباشد، که ۸۳۴۶/۰ = r، به طور کلی تمام مقیاسها با سطح احتمال خطاپذیری ۰۰۱/۰ (سطحی که در این پژوهش برای معنی دار بودن پذیرفته میشود)، همبستگی معناداری را نشان می دهند (غفاری، ۱۳۷۲).

نمره¬گذاری

نمره این آزمون به شرح زیر است.

تقریباً همیشه = ۲
بعضی اوقات = ۱

تقریباً هیچگاه = ۰

(توجه: ماده هایی که در پرانتز آورده شده باید به صورت معکوس نمره گذاری شود برای مثال تقریباً همیشه= ۰ ، بعضی اوقات = ۱، تقریباً هیچ¬گاه = ۲)
خرده مقیاس ها
ماده های مقیاس کلی:
(۵۵) – (۴۹) – (۴۳) – ۳۷ – ۳۱ – ۲۵- (۱۹) – (۱۳) – ۷- ۱
ماده¬های مقیاس تحصیلی:
۵۶ – (۵۰) – ۴۴- (۳۸) – ۳۲- (۲۶) – ۲۰ – (۱۴) – ۸ – (۲)

ماده¬های مقیاس جسمانی:
۵۷- (۵۱) – ۴۵- (۳۹) – ۳۳ – (۲۷) – ۲۱ – (۱۶) – ۹ – (۳)
ماده¬های مقیاس خانوادگی:
(۵۸) – (۵۲) – (۴۶) – ۴۰- ۳۴ – ۲۸ – (۲۲) – (۱۶) – ۱۰ – ۴
ماده¬های مقیاس اجتماعی:
۵۹ – ۵۳ – ۴۷ – (۴۱) – (۳۵) – (۲۹) – ۲۳ – ۱۷ – (۱۱) – (۵)
ماده های مقیاس دروغ سنج:
(۶۰) – ۵۴ – (۴۸) – ۴۲ – ۳۶ – ۳۰ – (۲۴) – (۱۸) – (۱۲) – ۶
توجه: کسب نمره ۲ در ۴ ماده (یا بیشتر) از ماده¬های دروغ سنج حاکی از آن است که کودک سعی کرده است به سبک جامعه پسند پاسخ دهد و لذا ممکن است اعتبار مقیاس¬های عزت نفس مورد تأیید قرار گیرد.

منابع
۱- قاسم زاده، ع. (۱۳۸۶)بررسی روابط عزت نفس منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.

۲- غفاری، ا. رمضانی، خ. (۱۳۷۲). هنجاریابی آزمون پنج مقیاسی عزت نفس کودکان و نوجوانان پپ برای دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

 

 

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یک × یک =

0