پرسشنامه شیوه های مقابله با استرس فولکمن، لازاروس( WCQ)

پرسشنامه شیوه های مقابله با استرس [۱]فولکمن، لازاروس) WCQ)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بوده است که عبارت بود از: پرسشنامه اول، سنجش متغیرهای دموگرافیک و متغیرهای مداخله گر و قسمت دوم، پرسشنامه شیوه های مقابله با استرس [۱]فولکمن، لازاروس) WCQ)10 بود.

مشخصات دموگرافیک شامل اطلاعات: کد واحد، سن، سال تحصیلی، وضعیت تاهل، محل زندگی، میزان تحصیلات والدین، شغل والدین، سطح درآمد ماهیانه خانواده، تعداد افراد خانواده، تجربه حادثه استرس زا، مصرف دارو، ابتلا به بیماری و انجام ورزش منظم، قرار دارد.

در قسمت دوم، پرسشنامه ۶۶ سوال در مورد  شیوه های مقابله با استرس مربوط به فولکمن و لازاروس استفاده شد  این پرسشنامه در مقیاس لیکرت ۴ حالتی میباشد که نمره میانگین هر راهبرد بین۳-۰ متغیر میباشد با توجه به انواع شیوه ها و سوالات مربوطه، میانگین اخذ شده هر شیوه جداگانه محاسبه گردید(۲۳).

لازاروس و فولکمن ۴ راهبرد از مقابله مسئله مدار و ۴ راهبرد از مقابله هیجان مدار را در ابزار ۶۶ موردی خویش تعیین کرده اند. شیوه های مسئله مدار عبارتند از : حل مدبرانه، مسئولیت پذیری، جستجوی حمایت اجتماعی و ارزیابی مجدد مثبت و شیوه های مقابله هیجان مدار عبارتند از دوری گزینی، خویشتن داری، فرار و اجتناب و رویارویی(۲۳) .

در این ابزار سوالهای مربوط به مقابله رویارویانه (۶،۷،۱۷،۲۸،۳۴،۴۶)، سوالهای مربوط به دوری جویی (۱۲،۱۳،۱۵،۲۱،۴۱،۴۴) و سوالهای مربوط به خویشتن داری(۱۰،۱۴،۳۵،۴۳،۵۴،۶۲،۶۳)، سوالهای مربوط به  جستجوی حمایت اجتماعی(۸،۱۸،۲۲،۳۱،۴۲،۴۵ )، سوالهای مربوط به گریز-اجتناب (۱۱،۱۶،۳۳،۴۰،۴۷،۵۰،۵۸،۵۹)، سوالهای مربوط به حل مدبرانه مسئله (۱،۲۶،۳۹،۴۸،۴۹،۵۲) ، سوالهای مربوط به ارزیابی مجدد مثبت(۲۰،۲۳،۳۰،۳۶،۳۸،۵۶،۶۰ ) و سوالهای (۹،۲۵،۲۹،۵۱) مربوط به مسئولیت پذیری میباشد. که در واقع ۵۰ عبارت آن واکنشهای مقابله را در بر داشته، اما ۱۶ عبارت(۲،۳،۴،۵،۱۹،۲۴،۲۷،۳۲،۳۷،۵۳،۵۵،۵۷،۶۱،۶۴،۶۵،۶۶)  ، که سوالات انحرافی بودند مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفت.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

5 × 1 =

0