پرسشنامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی (رسام و همکاران ۱۳۹۳)

پرسشنامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی (رسام و همکاران ۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۹۰ سوال بوده و توسط اعظم رسام و همکاران ۱۳۹۳ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

با در نظر گرفتن اینکه برای بدست آوردی شاخص متغیر وابسته فرار مالیاتی از مجموع متغیرهای مستقل(ثبت معاملات در دفاتر ،افشاء به موقع،قوانین و مقررات مختلف و متنوع ،اجرا و عدم اجرا نظارت مالیاتی،توافقات خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی که از طرق نتایج پرسشنامه ای بدست می آید استفاده می شود).

پرسشنامه متشکل از۹۰  آیتم سوال که طی شش فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد.

فرضیه اصلی:

بین روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات با شاخصه هاي ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عمليات مالي ،قوانين مقررات و معافيت ها ،توافقات در خود اظهاري و بخشودگي جرايم مالياتي رابطه مثبت و معني داري حاكم مي باشد.

فرضیه فرعی:

۱-بین ثبت معاملات در دفاتر با روشهای فرار مالیاتی در نظام الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد.

۲- بین افشاء بموقع و ثبت معاملات و عملیات مالی در دفاتر با روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد.

۳- بین قوانین و مقررات و معافیت ها با روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد.

۴-بین اجرا و عدم اجرا و سیستم نظارت مالیاتی با روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد.

۵-بین توافقات در خود اظهاری با روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد  .

۶- بین بخشودگی جرایم مالیاتی و اقساط بلند مدت با روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × سه =

0