پرسشنامه شخصي كاليفرنيا (پرسشنامة رفتار اجتماعي) ثورپ، كلارك و تيكز ۱۹۵۳

نام پرسشنامه : پرسشنامه شخصي كاليفرنيا (پرسشنامة رفتار اجتماعي) ثورپ، كلارك و تيكز ۱۹۵۳

  روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

آزمون شخصيت كاليفرنيا

اين آزمون نيمرخ سازگاري فردي و اجتماعي فرد را اندازه گيري مي كند و توسط ثورپ، كلارك و تيكز در سال ۱۹۳۹ (به نقل از خداياري فرد و همكاری، ۱۳۸۷). براي اولين بار منتشر شد و درسال ۱۹۵۳ مورد تجديد نظر و بازنگري قرار گرفت. آزمون داراي ۵ سطح سني پيش دبستاني، دبستاني، راهنمايي، دبيرستاني و بزرگسالي است، كه سطح دبيرستاني آن در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.  اين آزمون داراي دو آزمون عمده سازگاري خويشتن و سازگاري اجتماعي است. هر آزمون داراي شش مقياس است و سطح دبيرستاني آن در هر مقياس ۱۵ سؤال دارد، كه با احتساب ۱۲ مقياس تعداد كل سؤالات آن ۱۸۰ سؤال است.

 

نمره گذاري آزمون كاليفرنيا

پاسخ گويي به ۹۰ سؤال خرده آزمون سازگاري اجتماعي شخصيت كاليفرنيا به صورت بلي و خير است كه براساس كليد تصحيح آزمون هر شش مقياس به پاسخ هاي صحيح امتياز ۱ و پاسخ ها ي غلط امتياز صفر تعلق مي گيرد. آن گاه امتيازهاي صحيح مربوط به ۱۵ سؤال هر مقياس با هم جمع مي شود كه نمره هر خرده آزمون به دست مي آيد. سپس امتياز مربوط به هر شش مقياس با هم جمع شده و نمره كل سازگاري اجتماعي به دست مي آيد.

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

ده − چهار =

0