پرسشنامه شایستگی مدیران مدل گریفن (نیکنام مهری۱۳۹۲ )

پرسشنامه شایستگی مدیرانمدل گریفن

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

پرسشنامه محقق ساخته  )نیکنام مهری۱۳۹۲ ( شایستگی مدیران با استفاده از مدل گریفن است که شامل ۳۰ سوال با طیف لیکرت با گزینه های خیلی کم تا خیلی زیاد می باشد.

متغیر مولفه تعداد سوال شماره سوال
شایستگی مهارت انسانی ۳ ۱ تا ۳
مهارت فنی ۵ ۴ تا ۸
مهارت ادراکی ۴ ۹ تا ۱۲
مهارت تشخیصی ۴ ۱۳ تا ۱۶
مهارت ارتباطی ۵ ۱۷ تا ۲۱
مهارت تصمیم گیری ۵ ۲۲ تا ۲۶
مهارت مدیریت زمان ۳ ۲۷ تا ۳۰

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

6 + سه =

0