پرسشنامه سنجش کیفیت بانکداری الکترونیکی (پورزندی و نجفی(۱۳۹۱))

پرسشنامه سنجش کیفیت بانکداری الکترونیکی  )پورزندی و نجفی(۱۳۹۱)(

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه مربوط به سنجش کیفیت بانکداری الکترونیکی از تحقیق پورزندی و نجفی (۱۳۹۱) استخراج شده است.

متغیر ابعاد متغیرها شمارة سئوالات
بانکداری الکترونیک اینترنت ۱ تا ۱۷
خودپرداز ۱۸ تا ۳۴
پایانه های فروش ۳۵ تا ۴۲
تلفن بانک ۴۳ تا ۵۰
تلفن همراه ۵۱ تا ۶۱

لازم به ذکر است که جهت پاسخ به تمامی سئوالات از طیف پنجگانه لیکرت استفاده شد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یک × یک =

0