پرسشنامه سنجش سواد مالی دانشجویان و ارتباط آن با رفاه ذهنی و مالی آنها( زینت رهاوی عزآبادی۱۳۹۳ )

پرسشنامه سنجش سواد مالی دانشجویان و ارتباط آن با رفاه ذهنی و مالی آنها(زینت رهاوی عزآبادی۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

به منظور تعیین میزان سواد مالی، رفاه مالی و رفاه ذهنی از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. سوالات پرسشنامه شامل ۲ بخش عمده می باشد:

۱)سوالات عمومی: در سوالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی جمعیت شناختی در رابطه به پاسخ دهندگان جمع آوری گردد. این بخش شامل ۱۶ سوال بوده و برخی اطلاعات دموگرافیک همچون سن، جنس، سطح درآمد و …. را جمع آوری می کند.

۲) سوالات تخصصی: این بخش از پرسشنامه شامل ۳۱ سوال است. در این بخش؛ سوالات ۱ تا ۲۵ مربوط سوادمالی و سوالات ۲۶ تا ۳۱ مربوط به بعد رفاه مالی و رفاه ذهنی دانشجویان می باشد. پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تلاش گردید تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین شود.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 + 18 =

0