پرسشنامه کارکرد خانواده مک ماستر سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب ۱۹۸۳

نام پرسشنامه : پرسشنامه سنجش خانواده مک ماستر (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب ۱۹۸۳

روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه سنجش خانواده (FAD)

پرسشنامه ای ۶۰ سوالی است که برای سنجش عملکرد خانواده توسط اپشتین، بالدوین و بیشاب[۱] درسال ۱۹۸۳ بر اساس الگوی مک مستر تدوین شده است(ثنایی،۱۳۷۹).این آزمون دارای شش خرده مقیاس  حل مسأله،ارتباط،نقش، پاسخگویی عاطفی،آمیختگی عاطفی،کنترل رفتار و یک نمره به عنوان کارکردکلی میباشد.تمام هفت مقیاس درونی آن همسانی درونی قابل توجهی دارند(آلفای کرونباخ ۷۲/۰ تا۹۲/۰)اعتبار و بازآزمایی آن در عرض یک هفته رضایت بخش بود(۶۶/۰تا۷۶/۰).در پژوهش ملک خسروی(۱۳۸۲)بین خرده مقیاس های آن آلفای کرونباخ  ۵۱/۰ تا ۹۴/۰ به دست آمد و همچنین بین تمام خرده مقیاسها و عملکرد کلی خانواده همسبتگی۴۷/۰تا ۹۷/۰ به دست آمد(خانی مجد و همکاران،۱۳۹۱).

آزمودنی برای هرماده یکی از گزینه های کاملاً موافقم،موافقم،مخالفم و کاملاً مخالفم را انتخاب میکند(کاملا موافقم: ۱  موافقم :۲ مخالفم: ۳ کاملاً مخالفم: ۴).هریک از اعضای خانواده که بیش از ۱۲ سال سن داشته باشدمیتواند این پرسشنامه را پرکند. نمره بالاتر نشانگر کاکرد ناسالم تر است.

توجه: ۱-۴-۵-۷-۸-۹-۱۱-۱۳-۱۴-۱۵-۱۷-۱۹-۲۱-۲۲-۲۳-۲۵-۲۸-۳۱-۳۳-۳۴-۳۵-۳۷-۳۹-۴۱-۴۲-۴۴-۴۵-۴۷-۴۸-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴ و ۵۸ به صورت معکوس نمره گذاری میشوند.

نمونه سوال: زمانیکه فردی در خانه غمگین میشود، دیگران دلیل آنرا میدانند.

حل مسأله: ۶۰-۵۰-۳۸-۲۴-۱۲-۲

روابط:۵۹-۵۲-۴۳-۲۹-۱۸-۱۴-۳

نقشها:۵۳-۴۵-۴۰-۳۴-۳۰-۲۳-۱۵-۱۰-۴

پاسخ گویی اثربخش: ۵۷-۴۹-۳۹-۳۵-۲۸-۱۹-۹

درگیری اثربخش: ۵۴-۴۲-۳۷-۳۳-۲۵-۲۲-۱۳-۵

کنترل رفتاری: ۴۸-۴۷-۴۴-۳۲-۲۷-۲۰-۱۷-۷-۵۸-۵۵

کارکرد کلی: ۵۶-۵۱-۴۶-۴۱-۳۶-۳۱-۲۶-۲۱-۱۶-۱۱-۸-۶-۱

جدول میانگین نمرات و نقاط برش پرسشنامه عملکرد خانواده

نقاط برش ابعاد پرسشنامه عملکرد خانواده میانگین نمرات در گروه های غیربالینی،روانپزشکی و درمانی
بعد نقطه برش غیربالینی روانپزشکی درمانی
حل مسأله ۲/۲ ۹۱/۱ ۳۲/۲ ۹۵/۱
ارتباطات ۲/۲ ۰۹/۲ ۳۷/۲ ۱۳/۲
نقشها ۳/۲ ۱۶/۲ ۳۷/۲ ۲۲/۲
پاسخ گویی اثربخش(عاطفی) ۲/۲ ۰۸/۲ ۳۶/۲ ۰۸/۲
درگیری اثربخش(مشارکت عاطفی) ۱/۲ ۲ ۳۲/۲ ۰۲/۲
کنترل رفتار ۹/۱ ۹۴/۱ ۱۴/۲ ۸۴/۱
کارکرد کلی ۲ ۸۴/۱ ۲۷/۲ ۸۹/۱

 

 

 

منبع

ثنایی،ذاکر(۱۳۷۹).مقیاسهای سنجش خانواده و ازدواج.تهران: موسسه انتشارات بعثت.

 

خانی مجد،صدیقه؛پورابراهیم،تقی؛فتح آبادی،جلیل(۱۳۹۱).بررسی رابطه باورهای جنسیتی و عملکرد خانواده دانشجویان فارس و کرد. فصلنامه خانواده پژوهی.سال هشتم،شماره ۳۲زمستان ۹۱: ۳۹۲٫

 

خانجانی،مهدی؛شهیدی،شهریار؛فتح آبادی،جلیل؛مظاهری،محمدعلی؛شکری،امید(۱۳۹۳).ساختار عاملي و ويژگيهاي روانسنجي فرم كوتاه(۱۸سوالی) مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف در دانشجویان دختر و پسر.اندیشه و رفتار.دوره هشتم،شماره ۳۲،تابستان ۱۳۹۳: ۳۶-

 

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

[۱]-Epstein,Baldwin & Bishop

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهار × 4 =

0