پرسشنامه سلامت روان SCL90 دروگاتیس و همکاران (۱۹۷۳)

پرسشنامه سلامت روان SCL90  دروگاتیس و همکاران (۱۹۷۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در این تحقیق، برای سنجش سلامت روانی از آزمون SCL90 دروگاتیس و همکاران (۱۹۷۳) که شامل ۹۰ سؤال در طیف ۵ درجه ای لیکرت (هیچ، کمی، تاحدی، زیاد و به شدت) است استفاده می شود. این پرسشنامه سلامت روانی آزمودنی را در ۹ خرده مقیاس می سنجد. این خرده مقیاس ها عبارتنداز؛ افسردگی (سؤالات؛ ۵۹، ۵۴، ۴۴، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۶، ۲۲، ۱۹، ۱۵، ۱۴ و ۵)، اضطراب (سؤالات؛ ۷۸، ۷۲، ۶۶، ۵۷، ۳۹، ۳۳، ۲۳، ۱۷ و ۲)، خود بیمار انگاری (سؤالات؛ ۵۸، ۵۶، ۵۳، ۵۲، ۴۹، ۴۸، ۴۲، ۴۰، ۲۷، ۱۲، ۴ و ۱)، وسواس (سؤالات؛ ۶۵، ۵۵، ۵۱، ۴۶، ۴۵، ۳۸، ۲۸، ۱۰، ۹ و ۳)، حساسیت بین فردی (سؤالات؛ ۷۳، ۶۹، ۶۱، ۴۱، ۳۷، ۳۶، ۳۴، ۲۱ و ۶)، پرخاشگری (سؤالات؛ ۸۱، ۷۴، ۶۷، ۶۳، ۲۴ و ۱۱)، پارانویا (سؤالات؛ ۸۳، ۷۶، ۶۸، ۴۳، ۱۸ و ۸)، فوبیا (سؤالات؛ ۸۲، ۷۵، ۷۰، ۵۰، ۴۷، ۲۵ و ۱۳) و     روان پریشی (سؤالات؛ ۹۰، ۸۸، ۸۷، ۸۵، ۸۴، ۸۰، ۷۷، ۶۲، ۳۵، ۱۶ و ۷).

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

3 × 5 =

0