پرسشنامه سلامت روان شناختی محیط کار مهداد ۱۳۸۹

نام پرسشنامه : پرسشنامه سلامت روان شناختی محیط کار مهداد ۱۳۸۹

روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات: پرسشنامه سلامت روان شناختی محیط کار: برای سنجش سلامت روان شناختی محیط کار از پرسشنامه ۳۷ سوالی مهداد (۱۳۸۹) استفاده خواهد شد. این پرسشنامه ۹ مؤلفه سلامت روان شناختی محیط کار شامل فرصت کنترل، فرصت استفاده از مهارت ها، اهداف بیرونی ایجاد شده، گوناگونی محیطی، وضوح محیطی، دسترسی به پول، امنیت جسمانی، فرصت تماس با دیگران، مقام و جایگاه اجتماعی ارزشمند را اندازه­گیری می­کند. مقیاس پاسخگویی این پرسشنامه ی پنج درجه ای لیکرت (کاملاً مخالفم=۱ تا کاملاً موافقم=۵) است. آلفای کرونباخ این پرسشنامه را مهداد (۱۳۸۹) ۸۷/۰ و مهداد و همکاران (۱۳۹۱) ۹۴/۰ گزارش کرده­اند. مهداد و همکاران (۱۳۹۱) روایی سازه این پرسشنامه را با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش از نوع واریماکس و بر اساس سنجه­ی کیزر، میر و اولکین برابر با ۹۲/۰ و آزمون کرویت بارتلت برابر با ۷۷/۵۳۰۶ که معنادار است (۰۰۱/۰>P)، گزارش کرده اند. بررسی و بازبینی ماتریس مؤلفه های چرخش یافته نشان داد که بیشتر سوالات بر ۹ عامل محتوایی مطرح در پرسشنامه قرار می گیرند. مهداد و همکاران آلفای کرونباخ را برای ۹ خرده مقیاس به همراه کل پرسشنامه به ترتیب به این شرح گزارش کرده اند: کل پرسشنامه ۹۴/۰، اهداف بیرونی ایجاد شده ۷۶/۰، فرصت کنترل ۵۹/۰، فرصت استفاده از مهارت ها ۸۹/۰، گوناگونی محیط ۶۶/۰، وضوح محیطی ۵۶/۰، دسترسی به پول ۵۰/۰، امنیت جسمانی ۷۹/۰، فرصت تماس با دیگران ۸۸/۰ و جایگاه اجتماعی ارزشمند ۹۲/۰٫

 

منبع

مهداد، علی (۱۳۸۹). روان شناسی صنعتی و سازمانی. چاپ هفتم، تهران: نشر جنگل.

مهداد، علی، دهقان، الهام، گلپرور، محسن و شجاع، علی (۱۳۹۱). رابطه مؤلفه های سلامت روان شناختی محیط کار با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی کارکنان شرکت پالایش گاز سرخون و قشم. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، ۱۳(۲): ۸۰-۷۱٫

 

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × یک =

0