پرسشنامه سبک های شناختی کلب ۱۹۸۲

نام پرسشنامه : پرسشنامه سبک های شناختی کلب ۱۹۸۲

  روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب شامل ۱۲ جمله است که برای هر جمله ۴ گزینه پیشنهاد شده است. هر گزینه به ترتیب نشان دهنده یکی از چهار شیوه یادگیری: تجربه عینی، مشاهده تاملی، مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال می باشد. نمونه های پژوهش، گزینه های پیشنهادی خود را با توجه به ارجحیت شیوه یادگیری شان از نمره ۴ تا ۱ رتبه بندی می نمایند. اگر گزینه های پیشنهادی با شیوه یادگیری نمونه مورد پژوهش کاملا، تاحدی، اندکی و خیلی کم مطابقت داشته باشد به ترتیب نمره ۴ تا۱ منظور می گردد. حاصل جمع نمرات این گزینه ها چهار نمره می باشد که بیان گر چهار شیوه یادگیری است. به طوری که اولین گزینه در هر سوال شیوه یادگیری تجربه عینی دومین گزینه شیوه یادگیری مشاهده تاملی سومین گزینه شیوه یادگیری مفهوم ساز انتزاعی و چهارمین گزینه شیوه یادگیری آزمایشگری فعال است.

از تفاضل دو به دوی این شیوه ها یعنی از تفاضل نمرات مفهوم سازی انتزاعی و تجربه عینی و نیز از تفاضل نمرات آزمایشگری فعال و مشاهده تاملی دو نمره به دست می آید. این دو نمره بر روی دو محور مختصات( با توجه به منفی و مثبت بودن نمره حاصل) قرار میگیرد. یک محور عمودی شامل تجربه عینی در بالا و مفهوم سازی انتزاعی در پایین محور و یک محور افقی شامل مشاهده تاملی  در سمت راست  و آزمایشگری فعال در سمت چپ قرار می گیرند. این دو محور مختصات چهار ربع را تشکیل می دهند و چهار سبک یادگیری با نام های واگرا، هم گرا، جذب کننده و انطباق یابنده در یکی از ربع ها قرار می گیرند

روایی و پایایی پرسشنامه سبک های شناختی کلب :

روایی این پرسشنامه توسط باباپور (۱۳۸۸) مورد بررسی قرار گرفته است. که آلفای کرونباخ و روایی آن به ترتیب ۸۸/۰ و ۸۹/۰ بدست آمده است. کلب در سال ۱۹۸۵ تحقیق روی ۱۴۴۶ نفر زن و مرد که دست کم دو سال تحصیلات دانشگاهی داشتند انجام داد که ضریب پایایی پرسشنامه به شرح زیر می باشد.

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هجده + 7 =

0