پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید (RAAS)1990

نام پرسشنامه: پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید (RAAS)1990

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید (RAAS)1990

معرفی پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید (RAAS)

نظریه سبک‌های دلبستگی توسط جان بالبی مطرح شد. این نظریه بیان می‌دارد که روابط اولیه مادر با کودک سبک دلبستگی را شکل می‌دهد و این سبک دلبستگی در تمام طول زندگی اثرات خود را نشان می‌دهد. چهار نوع سبک دلبستگی وجو دارد که عباتند از: سبک دلبستگی ایمن، سبک دلبستگی آشفته، سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی دوسوگرا.

کولینز و رید پایایی این پرسشنامه را بالای ۸۰/۰ بدست آوردند. همچنین طلاییان و وازپور در سال ۱۳۸۲ با استفاده از روش آزمون مجدد نشان داد که این آزمون در سطح ۹۵/۰ قابل اعتماد است. (طلاییان و وازپور، ۱۳۸۲).

کولینز و رید در سال ۱۹۹۰ بر اساس نظریه هازان و شاور پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید (RAAS) را که معادل انگلیسی آن Revised Adult Attachment Scale است تهیه کردند. این پرسشنامه در ابتدا دارای ۲۱ ماده بود که بعدها به ۱۸ آیتم کاهش یافت. این پرسشنامه سه زیر مقیاس دارد که عبارتند از:

سبک اضطرابی (A): که با سبک دلبستگی دوسوگرا (Ambivalent Attachment Style) مطابقت دارد.

سبک نزدیک بودن (C): که با سبک دلبستگی ایمن (Secure Attachment Style) مطابقت دارد.

سبک وابستگی (D): که تقریباً عکس دلبستگی اجتنابی (Avoidant Attachment Style) است.

نمره گذاری پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید (RAAS)

نمره گذاری پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید (RAAS) به این صورت است که ابتدا به هر سوال که در طیف لیکرت از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم قرار دارد نمره ۰ تا ۴ می‌دهیم. سپس زیرمقیاس‌های پرسشنامه به ترتیب زیر به دست می‌آید:

سبک اضطرابی (A): سوالات ۳-۴-۹-۲۰-۲۲-۱۵ در پرسشنامه

سبک نزدیک بودن (C): سوالات ۱-۶-۸-۱۲-۱۳-۱۷ در پرسشنامه

سبک وابستگی (D): سوالات ۲-۵-۷-۱۴-۱۶-۱۸ در پرسشنامه

نکته: این سوالات وارونه نمره گذاری می‌شوند: ۵-۱۶-۱۸-۶-۸-۱۷

منابع:

طلاییان، رضوانه و وازپور، صغری. (۱۳۸۲). دلبستگی و سلامت روانی در نوجوانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره، نشریه اندیشه خانواده، شماره ۱۳ و ۱۴٫

Collins NL, Read SJ. Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. Journal of Personality and Social Psychology. 1990;58(4):644-63

https://lszapi.com/ (https://lszapi.com)

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سه × 4 =

0