پرسشنامه سبك هاي تصميم گيري عمومي (GDMS) اسکات و بروس ۱۹۹۵

نام پرسشنامه : پرسشنامه سبك هاي تصميم گيري عمومي (GDMS) اسکات و بروس ۱۹۹۵

روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه سبك هاي تصميم گيري عمومي[۱](GDMS):

براي بررسي سبك هاي تصميم گيري از پرسشنامه سبك هاي تصميم گيري عمومي، تهيه شده توسط اسكات و بروس (۱۹۹۵) استفاده شده است.اين پرسشنامه ،پنج بعد مختلف عقلایی،شهودي،وابسته،اجتنابي وآنی را اندازه مي گيرد.پرسشنامه داراي ۲۵ سؤال (براي هر بعد ۵ سؤال) است كه در طيف ليكرت،از كاملاً مخالف(۱) تا كاملاً موافق(۵) درجه بندي ميشود.پايايي و روايي اين پرسشنامه براي اندازه گيري سبك هاي تصميم گيري به وسيله مطالعات مختلف بررسي شده و آن را قابل قبول گزارش كرده اند(بايوكو[۲] و همكاران، ۲۰۱۸ ).

پايايي اين پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرونباخ براي سبك هاي مختلف از  ۶۲/۰ تا ۸۷/۰گزارش شده است(لو[۳]۲۰۱۶؛اسکات و  بروس،۱۹۹۵).هادي زاده مقدم و طهراني(۱۳۸۷) نيز پايايي اين پرسشنامه را ۷۱/۰و روايي سازه  آن را قابل قبول گزارش نموده اند.

سبک تصمیم گیری عقلانی: ۲۵-۱۳-۱۱-۷-۴

سبک تصمیم گیری شهودی: ۱۷-۱۶-۱۲-۳-۱

سبک تصمیم گیری وابستگی: ۲۲-۱۸-۱۰-۵-۲

سبک تصمیم گیری آنی: ۲۴-۲۰-۱۵-۹-۸

سبک تصمیم گیری اجتنابی: ۲۳-۲۱-۱۹-۱۴-۶

زیر مقیاسی که دارای بیشترین امتیاز است،سبک غالب آزمودنی در تصمیم گیری به شمار میرود.

نمونه سوال: هنگام تصمیم گیری به شهود درونی خود توجه میکنم.

منبع

Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1995). Decision-making style: the development and assessment of a new measure. Educational and Psychological Measurement, 55, 818-831.

Loo, R. (2016). A psychometric evaluation of the general decision making style inventory. Personality and Individual Differences, 29, 895-905.

هادی زاده مقدم، اکرم و طهرانی، مریم. (۱۳۸۷). بررسی رابطه بین سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری مدیران در سازمان‌های دولتی. نشزیه مدیریت دولتی، دوره ۱، شماره ۱٫

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

[۱]-General Decision-making Style

[۲]-Baiocco

[۳]-Loo

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

بیست + 10 =

0