پرسشنامه روابط متقابل شخصي ” ۲FIBRO-B ” ویلیام شونز ۱۹۶۶

نام پرسشنامه : پرسشنامه روابط متقابل شخصي ” ۲FIBRO-B ” ویلیام شونز ۱۹۶۶

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

اهداف:

الف. اين كه بدانيد شما در روابط با ديگران ترجيح مي دهيد كداميك از نيازهاي خود را ارضا نماييد.

ب. براي تعيين اينكه چگونه نيازهاي درون گروهي شما با نيازهاي ديگران مرتبط است.

تفسير نتايج

 

محبت كنترل مشاركت گروهي  نوع نياز 

                      حالات

Ea:

محبت به ديگران

Ec:

كنترل ديگران

Ei:

مشاركت دادن ديگران در فعاليتها

ارائه به ديگران۳
Wa:

محبت ديگران به من

Wc:

كنترل من توسط ديگران

Wi:

ديگران من را در فعاليت ها شركت دهند

خواستن از ديگران۴

 

همانگونه كه در جدول فوق مشخص است، افراد در روابط متقابل شخصي در پي برآوردن نياز مشاركت گروهي، كنترل و محبت هستند. گاهي فرد در روابط متقابل اين نيازها را به دست مي آورد و گاهي نيز ديگران را در زمينه نيازهاي فوق ارضا مي نمايد. براي اينكه بدانيم يك شخص به چه ميزان از نيازهاي فوق در روابط متقابل شخصي بهرهمند مي گردد، بايستي به شكل ذيل عمل نماييم.

 

نوع نياز                                          عبارات مربوطه

 

عبارات
مشاركت دادن ديگران () ۱و۳و۵و۷و۱۱و۱۲و۱۳و۱۵و۱۶
مشاركت خود () ۹و۲۸و۳۱و۳۴و۳۷و۳۹و۴۲و۴۵و۴۸و۵۱
كنترل ديگران () ۲و۶و۱۸و۲۰و۳۰و۳۳و۳۶و۴۱و۴۴و۴۶و۵۰و۵۳و۵۴
كنترل توسط ديگران () ۱۰و۱۴و۲۲و۲۴و۲۶
محبت به ديگران () ۴و۸و۱۷و۱۹و۲۱و۲۳و۲۵و۲۷
محبت ديگران به من () ۲۹و۳۲و۳۵و۳۸و۴۰و۴۳و۴۷و۴۹و۵۲

 

براي اينكه درجه نياز را در هر يك از موارد فوق مشخص سازيم اينگونه عمل مي كنيم:

الف. نياز مشاركت دادن ديگران در فعاليتها: مجموع امتيازات به دست آمده از عبارات مربوطه را تقسيم بر عدد ۹ مي كنيم. عدد به دست آمده، امتياز اين نوع نياز است.

ب. نياز مشاركت خود در فعاليتها: مجموع امتيازات به دست آمده از عبارات مربوطه را بايد تقسيم بر عدد ۱۰ نمود. عدد به دست آمده، امتياز اين نوع نياز است.

ج. نياز به كنترل ديگران: مجموع امتيازات حاصله از عبارات مربوطه را تقسيم بر عدد ۱۳ مي نماييم. عدد حاصله امتياز فرد را در اين نياز نشان مي دهد.

د. نياز به اينكه توسط ديگران كنترل شود: مجموع امتيازات به دست آمده از عبارات مربوطه را تقسيم بر عدد ۵ مي نماييم. نتيجه به دست آمده به ما نشان مي دهد كه شدت نياز چه قدر است.

ه. نياز محبت به ديگران: مجموع امتيازات حاصله از عبارات مربوطه را تقسيم بر عدد ۸ مي نماييم، امتياز به دست آمده نشانگر ميزان نياز محبت به ديگران است.

و. محبت ديگران به فرد: مجموع امتيازات حاصله از عبارات مربوطه را بر عدد ۹ تقسيم مي نماييم. عدد به دست آمده نشانگر اين نوع نياز است.

 

 

ميزان امتياز                                         شدت نياز

 

شدت نياز در فرد
۱ احساس نياز در حداقل است و فرد به ندرت براي ارضا آن تلاش مي كند.
۲ احساس نياز در فرد كم است. فرد گاهگاهي جهت ارضا آن تلاش مي كند.
۳ احساس نياز در سطح متوسط است. فرد ۵۰% وقت خود را در جهت ارضا آن صرف مي كند.
۴ احساس نياز در فرد قوي است و اغلب براي ارضا آن تلاش مي كند.
۵ احساس نياز در فرد بسيار زياد است و فرد تقريبا هميشه در پي ارضا آن است.

 

بررسي يك نمونه:

فرض كنيد امتيارات به دست آمده FIRO-B چهار نفر، بدين قرار است.

 

شخص د شخص ج شخص ب شخص الف
I c a I c a I c a I c a
۵۵۵ ۰۰۰ ۵۵۵ ۰۰۰ e
۵۵۵ ۵۵۵ ۰۰۰ ۰۰۰ w

 

شخص الف: فردي دلتنگ – روحيه آزاد – بي احساس.

شخص ب: فعال اجتماعي – اتوكرات ( مي خواهيد ديگران را كنترل كند ) – شخصي شديدا احساسي.

شخص ج: پرخاشگر و معترض – منفعل – بي عاطفه.

شخص د: بيش از حد اجتماعي – فردي منضبط – آدم مثبت.

 

پایایی و روایی

پایایی به روش آلفای کرونباخ و روایی همزمان پرسشنامه روابط متقابل شخصی شونز به ترتیب ۸۷/۰ و ۶۳/۰ بدست آمده است که از اعتبار نسبتا بالایی برخوردار است. (شونز، ۱۹۶۶).

 

منابع:

۱٫John M. Ivancevich and Michael T. Matteson, OP. Cit., PP. 93-97

اين پرسشنامه توسط “ويليام شونز” طراحي شده و منبع اصلي آن به شرح زير است:

William Schutz, The Interpersonal under world, Pal Alto, CA: Science and Behavior Books, 1966.

 

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهارده + شانزده =

0