پرسشنامه رهبری خدمتگزار( رکنی لموکی و همکاران ۱۳۹۲)

پرسشنامه رهبری خدمتگزار(رکنی لموکی و همکاران ۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۲۷ سوال بوده و توسط رکنی لموکی و همکاران ۱۳۹۲ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.از پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع آوری داده های میدانی استفاده شده است، که سئوالات متناظر هر یک از متغیرهای اصلی تحقیق به شرح جداول زیر ارائه می شود.

جدول ۳-۳: سوالات متناظر متغیر رهبری خدمتگزار 

مفهوم ابعاد  (سازه) مولفه سئوالات متناظر 
 

 

 

رهبری

خدمتگزار

 

خدمت رسان

مهرورزی ۳۲-۳۳-۳۴
احترام به دیگران ۳۵-۳۶-۳۷
  نوع دوستی

 

۳۸-۳۹-۴۰-۴۱
 

گروه ساز

شناسایی قابلیت ها ۴۲-۴۳-۴۴
تصمیم گیری مشارکتی ۴۵-۴۶-۴۷
 

بصیر

دوراندیش ۴۸-۴۹-۵۰
مفهوم ساز ۵۱-۵۲-۵۳
 

متواضع

توجه به دیگران ۵۴-۵۵
اولویت دادن به نیاز دیگران ۵۶-۵۷-۵۸

نظریه های پشتیبان Spears(۱۹۹۶) Greenleaf(۱۹۷۷) • Stone, Russell, Patterson (2017)• Liden, Wayne, Zhao, Henderson (1989)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یک + پنج =

0