پرسشنامه درک پرستاران از شرایط محیط کار (PES-NWI ) (لیک و همکاران۲۰۰۲)

پرسشنامه درک پرستاران از شرایط محیط کار (PES-NWI ) (لیک و همکاران۲۰۱۶)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

بخش سوم  ابزار را مقیاس شاخص شرایط محیط کار در پرستاری(PES-NWI) تشکیل می داد که به روش  خود گزارش دهی تکمیل شد.  این مقیاس ابزاری استاندارد است  که در سال ۲۰۱۶ توسط لیک [۱]و همکاران از چند مقیاس مشابه دیگر استخراج و طراحی گردید(۱۴) واز سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۶ در ۷۰ طرح تحقیقاتی در بخش های مختلف از جمله دو مورد در بخش های ویژه شامل مطالعات مانوجلوویچ و همکاران ۲۰۱۸ (۲۲) و کریستیانا بواو۲۰۱۹(۲۷) مورد استفاده قرار گرفته است.وارشاوسکی و هاونز [۲]در یک مطالعه مروری که به بررسی شرایط و نحوه استفاده از این ابزار در مطالعات بین المللی پرداخته بودند، پیشنهاد نموده که  محققین پرستاری به منظور ارزیابی شرایط محیط کار از این ابزار در مطالعات خود استفاده نموده و آن را گسترده ترین و بهترین ابزار اندازه گیری شرایط محیط کار در بیمارستانها معرفی نموده اند(۲۹) .  مقیاس شرایط محیط کار در پرستاری( PES-NWI ) دارای ۳۱ عبارت با پاسخهایی در مقیاس لیکرت می باشد که پاسخ هرعبارت دارای طیفی از کاملا مخالفم (نمره ۱)، تا حدی مخالفم (نمره ۲) ، تاحدی موافقم(نمره ۳)و کاملا موافقم(نمره ۴) می باشد. این مقیاس دارای ۵ زیر مقیاس شامل مشارکت پرستاران در اداره بیمارستان (۹ عبارت ردیف ۵،۶،۱۱،۱۵،۱۷،۲۱،۲۳،۲۷،۲۸)، توانایی مدیریتی و رهبری و حمایت از پرستاران(۵ عبارت ردیف ۳،۷،۱۰،۱۳،۲۰) ، کافی بودن منابع و پرسنل (۴ عبارت ردیف ۱،۸،۹،۱۲) ، زیر ساختهای پرستاری برای ارتقا کیفیت مراقبت (۱۰ عبارت ردیف ۴،۱۴،۱۸،۱۹،۲۲،۲۵،۲۶،۲۹،۳۰،۳۱) و ارتباط پزشک با پرستار(۳ عبارت ردیف ۲،۱۶،۲۴ ) است

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دو × 3 =

0