پرسشنامه خودپنداره راجرز ۱۹۶۱

نام پرسشنامه : پرسشنامه خودپنداره راجرز ۱۹۶۱

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

برای سنجش مفهوم خود (خودپنداره) از پرسشنامه استاندارد شده خودپنداره کارل راجرز که روایی و پایایی آن در مطالعات داخل (معطری، آلفای کرونباخ ۸۷/۰ و روایی همزمان ۸۱/۰) و خارج کشور (یبرندت، پایایی و روایی به ترتیب ۸۲/۰ و ۶۷/۰)  مورد تأیید قرار گرفته است استفاده شده است. (یبرندت، ۲۰۱۸؛ دیباجنیا، ۲۰۱۷؛ معطری و همکاران، ۲۰۱۷).

این پرسشنامه شامل دو قسمت است که در قسمت الف، نگرش فرد نسبت به خود واقعی و قسمت ب، نگرش فرد نسبت به خود ایده آل مورد سنجش قرار می دهد. از قدر مطلق تفاضل گزينه­هاي فرم » الف « از فرم » ب«   يك عدد بدست مي آيد.

خودپنداره كمتر از ۷، نشان دهنده مثبت بودن و ۷ يا بيشتر نشان دهنده منفي بودن آن مي باشد.

روايي و پايايي اين ابزار در مطالعه حسین زاده به ترتیب ۷۷/۰ و ۶۹/۰ بدست آمده است. (حسین زاده و فرخی، ۲۰۱۷).

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سیزده + 15 =

0