پرسشنامه خودتنظیمی پنتریچ ودی گروت(۱۹۹۰)

پرسشنامه خودتنظیمی  پنتریچ ودی گروت(۱۹۹۰)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه شامل ۹ ماده است وازآزمودنی هاخواسته می شودکه نظرات خودرادرمورد هرماده براساس مقیاس ۵بخشی لیکرت ازکاملا موافقم(نمره ۵) تاکاملا مخالفم(نمره۱) مشخص نمایند.درزمینه ارزیابی خودتنظیمی پنتریچ ودی گروت(۱۹۹۰) پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری راساخته و آن را ام-اس-ال-کیو نام نهاده اند.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

ده − هفت =

0