پرسشنامه حساسیت اضطرابی ASI فلوید و همکاران ۲۰۰۵

نام پرسشنامه : پرسشنامه حساسیت اضطرابی ASI  فلوید و همکاران ۲۰۱۷

روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه­ی حساسيت اضطرابي ([۱]ASI) يك پرسشنامه­ی خودگزارش­دهي است كه ۱۶ گويه دارد و بر اساس مقياس پنج درجه­اي ليكرتی (خيلي كم=۰ تا خيلي زياد=۴) است. هر گويه اين عقيده را منعكس مي­كند كه احساسات اضطرابي به صورت ناخوشايند تجربه مي­شوند و توان منتهي شدن به پيامد آسيب­زا را دارند. درجه­ی تجربه­ی ترس از نشانه­هاي اضطرابي با نمرات بالاتر مشخص مي­شود. دامنه­ی نمرات بين ۰ تا ۶۴ است. فلويد[۲]، گارفيلد[۳] و ماركز[۴] (۲۰۱۷) ساختار اين پرسشنامه از سه عاملِ؛ ترس از نگراني­هاي بدني (۸ گویه)، ترس از نداشتن كنترل شناختي (۴ گويه) و ترس از مشاهده شدن اضطراب توسط ديگران (۴ گویه) تشكيل شده است. بررسی ویژگی­های روان­سنجي اين مقياس، ثبات دروني آن را (آلفاي بين ۸۰/۰ تا ۹۰/۰) نشان داده است. اعتبار بازآزمايي بعد از ۲ هفته ۷۵/۰ و به مدت سه سال ۷۱/۰ نشان داده است که حساسيت اضطرابي يك سازه­ی شخصيتي پايدار است (ريس[۵]، پترسون[۶]، گارسكي[۷] و مکنالی۳، ۱۹۸۶). اعتبار آن در نمونه­ی ايراني بر اساس سه روش، همساني دروني، بازآزمايي و تنصيفي محاسبه شد كه براي كل مقياس به ترتيب ضرايب اعتبار ۹۳/۰، ۹۵/۰ و ۹۷/۰ به دست آمد. روایی بر اساس سه روش روایی همزمان، همبستگی خرده مقیاس­ها با مقیاس کل و با یکدیگر و تحلیل عوامل محاسبه شد. روایی همزمان از طریق اجرای همزمان با پرسشنامه­ی «SCL-90» انجام شد که ضریب همبستگی ۵۶/۰ حاصل آن بود. ضرایب همبستگی با نمره­ی کل در حد رضایت­بخش و بین ۷۴/۰ تا ۸۸/۰ متغیر بود. همبستگی بین خرده مقیاس­ها نیز بین ۴۰/۰ تا ۶۸/۰ متغیر بود (بیرامی، اکبری، قاسم­پور و عظیمی، ۱۳۹۱). پایایی مقیاس مذکور در پژوهش مشهدی، قاسم پور، اکبری، ایل بیگی و حسن زاده (۱۳۹۲) با روش آلفای کرونباخ ۸۷/۰ و با همین روش در پژوهش قاسمی (۱۳۹۱)، ۸۹/۰ گزارش شد.

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

[۱] – Anxiety Sensitivity Index

[۲] – Floyd

[۳] – Garfiled

[۴] – Marcus

[۵] – Reiss

[۶] – Peterson

[۷] – Gursky

۳ – Mcnally

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دو × 1 =

0