پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران ۲۰۰۰

نام پرسشنامه : پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران ۲۰۱۶

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه تعارض کار- خانواده: در پژوهش حاضر جهت سنجش ادراک تعارض کار- خانواده از پرسشنامه ۹ ماده ای کارلسون، کاکمار و ویلیامز (۲۰۱۶) استفاده خواهد شد. پاسخ ها روی یک مقیاس لیکرت ۵ درجه ای از ۱ (کاملاً مخالفم) تا ۵ (کاملاً موافقم) مشخص می شوند. نمره بالاتر در این آزمون، نشان دهنده تعارض کار- خانواده بیشتر است.

کارلسون و همکاران (۲۰۱۶)، پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ مقادیری بین ۷۸/۰ تا ۸۷/۰ گزارش کرده­اند. متشرعی (۱۳۸۹) ضریب آلفای ۹۱/۰ را برای این آزمون گزارش کرده است. وی همچنین با استفاده از تحلیل عاملی، ساختار عاملی پرسشنامه تعارض کار- خانواده را مورد تأیید قرار داد.

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × 1 =

0