پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) دزوریلا و همکاران ۲۰۰۲

نام پرسشنامه : پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) دزوریلا و همکاران ۲۰۱۶

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

هدف: اندازه گیری مهارت شما در حل مسئله اجتماعی و خرده مقیاس هاس آن (مقیاس جهت گیری مثبت به مسئله (PPO)، جهت گیری منفی به مسئله (NPO)، حل مسئله منطقی (RPS)، سبک تکانشی/ بی احتیاط، سبک اجتنابی)

فرم کوتاه پرسشنامه تجدیدنظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R؛ دزوریلا و همکاران، ۲۰۱۶)، یک ابزار خود گزارشی از نوع لیکرت و دارای ۲۵ سوال بوده و هدف آن اندازه گیری مهارت شما در حل مسئله اجتماعی مي باشد و خرده مقیاس هاس آن (مقیاس جهت گیری مثبت به مسئله (PPO)، جهت گیری منفی به مسئله (NPO)، حل مسئله منطقی (RPS)، سبک تکانشی/ بی احتیاط، سبک اجتنابی)

است. این مقیاس مبتنی بر کار قبلی مولفان است که پنج خرده مقیاس اصلی داشته و پنج بعد مختلف مدل حل مسئله اجتماعی دزوریلا و همکاران را اندازه گیری می کند.

  • مولفه های پرسشنامه:

این مقیاس ها در جدول زیر ارائه شده است:

خرده مقیاس شماره سوالات
مقیاس جهت گیری مثبت به مسئله (PPO) ۵، ۷، ۱۴
مقیاس جهت گیری منفی به مسئله (NPO) ۲، ۴، ۹، ۱۳
مقیاس حل مسئله منطقی (RPS) ۲، ۸، ۱۶، ۲۰، ۲۱، ۲۴، ۲۵
مقیاس سبک تکانشی/ بی احتیاط ۶، ۱۱، ۱۵، ۱۹، ۲۳
مقیاس سبک اجتنابی ۱، ۱۰، ۱۲، ۱۷، ۱۸

 

  • نمره گذاری پرسشنامه:

شیوه نمره گذاری این پرسشنامه در جدول زیر ارائه گردیده است:

 

 

 

به هیچ وجه تا حدودي متوسط زیاد خیلی زیاد
امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

دو مقیاس جهت گیری مثبت به مسئله(PPO) و حل مسئله منطقی (RPS) به عنوان خرده مقیاس حل مسئله سازنده,در نظر گرفته می شوند و به صورت مثبت نیز نمره گذاری می شوند. اما دیگر مقیاس ها که شامل سبک تکانشی/ بی احتیاط(ICS)،سبک اجتنابی(AS) و جهت گیری منفی به مسئله(NPO) هستند، خرده مقیاس های حل مسئله ناکارآمد را تشکیل می دهند، که به صورت منفی(وارونه) نیز نمره گذاری می شوند. بنابراین بر اساس این ابزار توانایی حل مسئله اجتماعی «خوب» توسط نمرات بالا در PPO، RPS و نمرات پایین در NPO، ICS و AS مشخص می شود درحالیکه توانایی حل مسئله اجتماعی «ضعیف» توسط نمرات پایین در PPO و RPS و نمرات بالا در NPO، ICS و AS مشخص می شود.

 

 

  • تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره  حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۵ ۷۵ ۱۲۵

 

امتیازات خود را از ۲۵ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۲۵ و حداکثر ۱۲۵ خواهد بود.

نمره بین  ۲۵ تا ۵۰  : مهارت شما در حل مسئله اجتماعي، ضعیف است.

نمره بین ۵۰ تا ۷۵ : مهارت شما در حل مسئله اجتماعي، متوسط است.

نمره بالاتر از ۷۵  : مهارت شما در حل مسئله اجتماعي، قوی  است .

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

5 × 5 =

0