پرسشنامه «تاثیر ورزش¬های بومی و محلی بر توسعه گردشگری

پرسشنامه «تاثیر ورزش­های بومی و محلی بر توسعه گردشگری

 ابزار گردآوری داده‌ها در تحقیق حاضر پرسشنامه است که معمول‌ترین ابزار گردآوری داده‌ها در تحقیقات میدانی است. یک پرسشنامه استاندارد، برای مدیران و کارشناسان ورزشی شهرستان چابهار طراحی شده است. به منظور شناخت بهتر جامعه مورد نظر، در ابتدا یک پرسشنامه دموگرافیک تهیه‌شده و در اختیار افراد قرار داده شد. سپس پرسشنامه اصلی بر اساس ۲۵ سوال مرتبط با عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزش‌های بومی با تاکید بر جاذبه‌های گردشگری شهرستان چابهار تهیه شد.

 

۳-۶-۱ سنجش میزان هماهنگی و پایداری درونی و انتخاب پرسش‌های برگزیده

پس از محاسبه مجموع نمرات پاسخ‏ گویه ها نوبت به آن می‏رسد که گویه‌های نامناسب و ناهماهنگ با سایر گویه‌ها حذف شوند. بدین منظور می‏توان از روش‏ محاسبه ضریب همبستگی، محاسبه توان افتراقی و یا تحلیل عامل استفاده نمود.

ضریب همبستگی:  ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی، یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است.

همبستگی بین دو متغیر تصادفی X و Y به صورت زیر تعریف می‌شود:

که در آن E عملگر امید ریاضی، cov به معنای کوواریانس، corr نماد معمول برای همبستگی (کورولیشن) پیرسون و سیگما نماد انحراف معیار است.

۳-۶-۲ تعیین ضریب پایایی مقیاس

در تحقیق براي بررسي پاياني پرسشنامه يك تحقيق راهنما انجام گرفت و ۲۰ پرسشنامه (۷ پرسشنامه از كارشناسان ورزشي، ۷ پرسشنامه از كارشناسان آژانس‌هاي گردشگري و ۶ پرسشنامه از كارشناسان بخش گردشگري) توسط آمارگر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و بدون هیچ‌گونه تغييري، پايايي آن با آلفاي كرونباخ (۹۳/۰) مورد تأييد قرار گرفت.

با استفاده از روش هماهنگی درونی (آلفای کرونباخ) می‏توان پایایی آزمون‏های‏ نگرش سنجی را به دست آورد، پایایی مقیاس لیکرت با ضریبی در حدود ۸۵% توسط محققان قابل‌قبول دانسته شده است.

آزمون کرونباخ آلفا یا قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه یک آزمون آماری است که حاصل آن یک ضریب بهنام آلفای کروبناخ هست، برای آزمون قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه‌ای که به صورت طیف لیکرت طراحی‌شده و جواب‌های آن چندگزینه‌ای می‌باشند، به کار می‌رود. ضریب کرونباخ آلفا برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرش‌ها، قضاوت‌ها و سایر مقولاتی که اندازه‌گیری آن‌ها آسان نیست به کار می‌رود.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 + 5 =

0