پرسشنامه تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان (الیاس بخشی۱۳۹۲ )

پرسشنامه تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان(الیاس بخشی۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در این پژوهش برای اندازه گیری متغیر های مستقل و وابسته از پرسشنامه[۱] محقق ساخته استفاده گردیده است.(الیاس بخشی۱۳۹۲)

در این پژوهش به منظور تعیین استراژی مناسب جهت برون سپاری، پرسشنامه ای با ۱۵ گویه  تنظیم و پس از کنترل کافی زیر نظر اساتید راهنما و مشاور مورد استفاده قرار گرفت. برای پاسخ گویی به هریک از پرسش ها در مقیاس فاصله ای از طیف لیکرت استفاده شده است. بدین معنی که برای هر پرسش، پنج گزینه از بسیار کم تا بسیار زیاد در نظر گرفته شده است.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

15 + سیزده =

0