پرسشنامه برچسب زنی( برچسب غیر رسمی)

پرسشنامه برچسب زنی( برچسب غیر رسمی)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

برچسب غیر رسمی: بعد دیگر از برچسب زنی است که با مولفه های سابقه رفتار انحرافی، ارزیابی والدین از فرد، ارزیابی دوستان از فرد و ارزیابی فرد از خودش مشخص شده است.

برای مولفه سابقه رفتار انحرافی، سرقت با شاخص های برداشتن بدون اجازه پول از والدین و دوستان(Paternstoer & Iovanni, 1989: 57)، مصرف مشروبات الکلی، مصرف مواد(مخدر) با شاخص های استفاده از حشیش، شیشه و ترامادول(Adams et al., 2017:177)، وندالیسم با شاخص های تخریب وسایل عمومی(فورد۲۰۱۷ و زانگ۲۰۱۶)، آرایش و پوشش نامناسب، با شاخص دریافت تذکر از نگهبان دانشگاه، مزاحمت با شاخص های مزاحمت حضوری برای جنس مخالف، فاش کردن عکس های خصوصی و خشونت با شاخص درگیری فیزیکی(Adams et al., 2017:177)، تهدید و ترساندن دیگران(رایت و فیتز پاتریک،۲۰۱۸)، شاخص شرکت در پارتی های مختلط غیر خانوادگی، ردوبدل کردن و تماشای فیلم های غیر مجاز استفاده شده است.

برای مولفه ارزیابی والدین از فرد از شاخص های داشتن استعداد، از عهده هر کاری برآمدن، دارای قدرت حل مسائل، احمق بودن، شرور و مشکل ساز بودن، داشتن زمینه برای کشیده شدن به هر خلافی(Paternstoer & Ivonni, 1989: 57) استفاده شده است. همچنین برای مولفه ارزیابی اساتید از فرد، شاخص های داشتن استعداد، اهل مطالعه بودن،بی خیال بودن، احمق بودن، بی ادب بودن و عامل بی نظمی در کلاس در نظر گرفته شده است.

باحال بودن، شجاعت، خوش فکری، سود جویی،حماقت و بی خیالی برای ارزیابی مولفه ارزیابی دوستان از فرد در نظر گرفته شده است.

مولفه ارزیابی فرد از خودش به سه قسمت پذیرش خود، خط فکری فرد و خود ویژه تقسیم شده است(Reed,1966:35). پذیرش خود با شاخص های: قبول داشتن راه خود، افتخار به خود، راضی بودن از خود، متنفر بودن از خود، جای کس دیگری بودن، دوست نداشتن خود و احترام به خود مشخص شده است(Ibid.36).

خط فکری با شاخص های: ارزش گذاشتن دیگران به عقاید فرد،کنترل روی خود، ناموفق بودن، افسردگی، افتخار به وضعیت تحصیلی، رقابت با دیگران، بی مسولیتی، خودخواهی، مشارکت، وابسته بودن دیگران به فرد، لذت بردن از کار گروهی، خود را قوی پنداشتن، احساس ناموفق بودن برای آینده شغلی، حس عدم محبوبیت در گروه دوستان(Ibid,127)در نظر گرفته شده است.

خود ویژه با شاخص های روابط اجتماعی، حس بازنده بودن، بزهکار بودن و احمق بودن(Ibid,128) در نظر گرفته شده است.

جدول (۴-۲-۲): ابعاد و شاخصهای متغیر و مستقل ( برچسب غیر رسمی)

متغیر ابعاد مولفه ها سوال گویه
 

 

 

 

 

شدت

بر

چسب

 

 

 

 

 

غیر  رسمی

۱) سابقه رفتار انحرافی ۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

 

۱و۲

۳

۴و۵و۶و

۷

۸

۹و۱۰

۱۱و۱۲

۱۳

۱۴

۱۵و ۱۶

۲) ارزیابی والدین

از فرد

۱۲

۱۲

۱۲

۱۲

۱۲

۱۲

۱

۲

۳

۴

۵

۶

 

۳)  ارزیابی اساتید

از فرد

۱۲

۱۲

۱۲

۱۲

۱۲

۱۲

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

 

۴) ارزیابی دوستان

از فرد

۱۲

۱۲

۱۲

۱۲

۱۲

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

ادامه جدول (۴-۲-۲): ابعاد و شاخصهای متغیر و مستقل ( برچسب غیر رسمی)

متغییر ابعاد مولفه ۱ مولفه ۲ سوال گویه
شدت بر

چسب

غیر  رسمی ارزیابی فرد

از خودش

۱) پذیرش خود

Self-  Acceptance

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

 

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

 

۲) خط فکری

Mainstream

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۳) خود ویژه

Specific- Self

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

شش − چهار =

0