پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی( گلابچی کوچه باغ۱۳۹۳)

پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی( گلابچی کوچه باغ۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با استفاده از مدل تحلیلی توسط محقق(گلابچی کوچه باغ۱۳۹۳) و به کمک اساتید راهنما و مشاور و برخی از صاحب نظران در این زمینه تنظیم شد که مجموعا از ۱۸ گویه تشکیل شده است.

در جدول ۱-۳ مدل تحلیلی پژوهش ارائه گردیده است. همانطور که ملاحضه می شود ابعاد و شاخصهای مربوط به هر یک از متغیر های مستقل و وابسته در این جدول ارائه شده است

مفاهیم ابعاد شاخص ها منابع
 

 

 

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

چشم انداز الهان بخش و چالش برانگیز – بانت و هینز، ۱۳۸۷: ۴۶

– هینز، ۱۳۸۷: ۱۳۶

پاسخگوی انتظارات ذینفعان – بانت و هینز، ۱۳۸۷: ۴۶
ماموریت تعیین فلسفه وجودی سازمان – بانت و هینز، ۱۳۸۷: ۵۳
تعیین شایستگی ها و قابلیتهای اصلی سازمان – بانت و هینز، ۱۳۸۷: ۵۳
اهداف تعیین فلسفه وجودی سازمان – بانت و هینز، ۱۳۸۷: ۶۴

– هینز، ۱۳۸۷: ۱۷۴

رضایت مشتری – بانت و هینز، ۱۳۸۷: ۶۴

– هینز، ۱۳۸۷: ۱۷۴

عملکرد و نحوه نگرش کارکنان – بانت و هینز، ۱۳۸۷: ۶۴

– هینز، ۱۳۸۷: ۱۷۴

استراتژی هماهنگی استراتژیک – بانت و هینز، ۱۳۸۷: ۶۴

– آرمسترانگ، ۱۳۹۰

مزیت کارکنان – بانت و هینز، ۱۳۸۷: ۶۴

– آرمسترانگ، ۱۳۹۰

– اعرابی و مقدم، ۱۳۸۶

در ادامه نیز در جدول ۲ – ۳ سوالات پرسشنامه بررسی شده است. همانطور که ملاحظه می گردد سوالات مربوط به هر یک از ابعاد متغیرها مشخص گردیده است.

مفاهیم
جدول ۲-۳ . بررسی سوالات پرسشنامه

ابعاد

سوالات
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی چشم انداز ۱ ۴
ماموریت ۵ ۸
اهداف ۹ ۱۲
استراتژی ۱۳ ۱۸

 …

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

ده + 9 =

0