پرسشنامه بررسی نگرش مصرف کننده ایرانی به ” کشور محل ساخت“ در صنعت پوشاک

پرسشنامه بررسی نگرش مصرف کننده ایرانی به ” کشور محل ساخت“ در صنعت پوشاک

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه در ۴ صفحه حاوی ۴۴ سؤال (علاوه بر پرسشهای جمعیت شناختی) می باشد که در اکثر این سؤالات از پاسخ دهنده خواسته شده است تا سه کشور ایران، ترکیه و چین را در طیف ۵ درجه ای لیکرت با هم مقایسه کند .البته ۹ پرسش پایانی این پرسشنامه، مربوط به بررسی ملی گرایی مصرف کنندگان است که در فصل پنجم، مورد بحث قرار خواهد گرفت. سؤالات مربوط به این بخش به همراه سؤالات اصلی پرسشنامه در جدول (۳-۲) نشان داده شده است. همچنین در این جدول ارتباط هر یک از سؤالات با متغیرهای تحقیق و چگونگی به دست آمدن آنها بیان شده است.

در قسمت اول جدول (۳-۲)، با استفاده از برخی مقیاسهای شناختی سعی شده است تا بعد شناختی مصرف کنندگان را نسبت به موضوع مطالعه بدست آوریم. این قسمت شامل ۱۶ سؤال می باشد که سه سؤال اول بطور کلی در رابطه با آشنایی فرد با موضوع کشور محل ساخت پرسیده شده است (سه سؤال اول). در بخش دوم از صنعت پوشاک (سه سؤال دوم) و در بخش سوم، برخی ویژگیهای شناختی پوشاک (بقیه سؤالات) مورد سؤال قرار گرفته است.

همانطور که در جدول یاد شده نیز دیده می شود، پاسخ دهنده برای سؤالاتی که جلوی کلمه ی کشور، جای خالی یا سه نقطه قرار دارد، هر بار نام یکی از کشورهای مورد مطالعه را قرار داده و جواب می دهد .

در قسمت دوم از پرسشنامه، با استفاده از ۱۰ مقیاسی که در جدول ۳-۲ نشان داده شده است بعد عاطفی پاسخ دهنده بدست آمده است (سؤالات ۱۷ تا ۲۶ پرسشنامه). در قسمت سوم نیز سعی شده است تا در ۹ مقیاس (سؤالات ۲۶ تا ۳۵ پرسشنامه)، بعد رفتاری مصرف کنندگان را نسبت به موضوع تحقیق بدست آوریم.

همچنین، اگرچه مبنای مطالعات ما در این پایان نامه، دیدگاه سه جزئی نگرش ها بود، اما از آنجایی که در بسیاری از تحقیقات انجام گرفته در زمینه ی COO ، مسئله ی میهن پرستی یا ملی گرایی مورد توجه قرار گرفته است، ما نیز بر آن شدیم تا با اضافه کردن این بخش به پرسشنامه، تحقیقات کامل تری را راجع به موضوع انجام دهیم. در این قسمت، ۹ شاخص بکار رفته است که سؤالات ۳۶ تا ۴۴ پرسشنامه را در بر می گیرند.

البته در قسمت ابتدایی پرسشنامه، سؤالات جمعیت شناختی تحقیق قرار دارد. در این قسمت شش ویژگی جنسیت، سن، تحصیلات، وضعیت تأهل، شغل و درآمد ماهیانه ی افراد پرسیده شده است. قبل از این قسمت نیز، برخی رهنمودهای مورد نیاز برای پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه وجود دارد .

شاخص های اندازه گیری متغیرها

متغیرها سوال منابع استخراج شاخص ها
شناختی ۱ Patterson & Tai 1991
۲ محقق ساخته
۳ محقق ساخته
۴ Patterson & Tai 1991
۵ Patterson & Tai 1991
۶  

Veeanne 2018

۷ Patterson & Tai 1991
۸ Patterson & Tai 1991
۹ Patterson & Tai 1991
۱۰ Patterson & Tai 1991
۱۱ Patterson & Tai 1991
۱۲ Patterson & Tai 1991
۱۳ Patterson & Tai 1991
۱۴ Patterson & Tai 1991
۱۵ Patterson & Tai 1991
۱۶ Patterson & Tai 1991
عاطفی ۱۷ محقق ساخته
۱۸ Hill & Paphitis 2019
۱۹ Chryssochoidis et al 2018
۲۰ Hill & Paphitis 2019
۲۱ Kinra 2018
۲۲ Chryssochoidis et al 2018
۲۳ Hill & Paphitis 2019
۲۴ محقق ساخته
۲۵ Chao & Rajendran 1993

 

۲۶ محقق ساخته
رفتاری ۲۷  

Veeanne 2018, Brijs 2018

۲۸  

Veeanne 2018

۲۹ Hill & Paphitis 2019
۳۰ محقق ساخته
۳۱ Lee & Ganesh 1999
۳۲ Lee & Ganesh 1999
۳۳ محقق ساخته
۳۴ محقق ساخته
۳۵ محقق ساخته
ملی گرایی ۳۶ Kinra 2018
۳۷ Chryssochoidis et al 2018
۳۸ Kinra 2018
۳۹ Patterson & Tai 1991
۴۰ Chryssochoidis et al 2018
۴۱ Chryssochoidis et al 2018
۴۲ محقق ساخته
۴۳ محقق ساخته
۴۴ Brijs 2018

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × 3 =

0