پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان (تندروهمکاران ۱۳۹۲)

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان (تندروهمکاران ۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

سؤالات پرسشنامه به گونه ای طراحی شده که پاسخ دهندگان، گزینه ها را بر مبنای طیف لیکرت ۵ گزینه ای از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم به شرح جدول ۳-۲ علامت گذاری می کنند.

جدول ۳-۲- صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه

کاملاً موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملاً مخالفم طیف کلی
۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ارزش عددی

پرسشنامه ای که به منظور ابزار جمع آوری داده ها به کار می رود به صورت حضوری بین پاسخ دهندگان توزیع می شود و شامل دو بخش می باشد، بخش اول آن مربوط به مشخصات فردی پاسخ دهنده و شامل سن و جنسیت است. در بخش دوم سؤالات مرتبط با متغيرهای تحقيق مطرح شده است كه شامل ۳۰ سوال به شرح جدول ۳-۳ مي باشد:

جدول ۳-۳- متغيرها و شماره سوالات پرسشنامه

شماره سوالات در پرسشنامه متغیر مورد سوال ردیف
۴-۱ دانش ۱
۷-۵ تجربه ۲
۱۳-۸ ویژگی های شخصیتی ۳
۱۶-۱۴ خانواده ۴
۲۰-۱۷ نگرش ۵
۲۳-۲۱ هنجارهای اجتماعی ۶
۲۶-۲۴ کنترل رفتاری ادراک شده ۷
۳۰-۲۷ قصد کارآفرینانه ۸

 …

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

11 − 3 =

0