پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – ۱۰۰ ماده ای ۱۹۶۸

نام پرسشنامه : پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – ۱۰۰ ماده ای ۱۹۶۸

روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

این پرسشنامه شامل جملاتی درباره باورها و احساسات شما نسبت به چیزهای مختلف است که ممکن است شما با آنها مواق یا مخالف باشید. توجه داشته باشید که در این پرسشنامه جواب صحیح یا غلط وجود ندارد ، لازم نیست ذرباره هر جمله زیاد فکر کنید . سریع علامت بزنید و به سراغ جمله بعد بروید . سعی کنید حتی الامکان از پاسخ به مورد ” نه موافق ” و ” نه مخالف” خودداری کنید. با توجه به مقیاس زیر پاسخ خود را انتخاب کنید.

این آزمون برای اولین بار توسط جونز در سال ۱۹۶۸ تهیه گردید.

اسمیت و زواراسکی در تحقیقات متعدد مشاهده نمودند که بین این آزمون و آزمون آشفتگی عاطفی همبستگی مثبت ۷۱/۰ وجود دارد.همبستگی این دو آزمون با زمونهایی همچونآزمون وضعیت اضطراب، آزمون افسردگی بک آزمون وضعیت خشم به ترتیب ۵۰،۵۹،۷۷،۷۰ بدست آمد ه است که همگی در سطح ۹۹ درصد معنا دار هستند. جونز در سال ۱۹۶۸ با استفاده از روش باز ازمائی مشاهده کرد که اعتبار آزمون ۹۲/۰می باشد. تقی پور (۱۳۷۳) آلفای کرونباخ آنرا ۷۱/۰ محاسبه نمود.

میانگین و انحراف استاندارد مولفه های باورهای غیر منطقی جونز

اولین عدد میانگین و دومین عدد انحراف معیار می باشد

ضرورت تائید و حمایت از جانب دیگران           ۷ / ۲۸ و ۳٫۷۴

انتظار بیش از حد از خود                          ۲۷٫۵۲   و ۴٫۶۳

تمایل به سرزنش                                    ۲۸٫۳۸    و ۳٫۷۱

واکنش به ناکامی                                    ۲۶٫۲۴    و ۴٫۳۴

بی مسئولیتی عاطفی                                 ۲۷٫۰۶    و ۳٫۷۵

بیش نگرانی توام با اضطراب                        ۲۹٫۸۹   و ۴٫۲۷

اجتناب از مشکلات                                   ۳۰٫۴۶ و ۴٫۳۴

وابستگی به دیگران                                 ۲۹٫۸۴    و ۴٫۲۷

درماندگی نسبت به تغییر                           ۲۹٫۶۹    و ۴٫۰۱

کمال گرائی                                        ۲۷٫۲۴   و ۳٫۴۶

نمره کل                                              ۲۵۸٫۰۲   و ۴۱

 

منابع:

Jones, R.G.(1968). A factorial measure of Ellis “irrational belief system, with personality and maladjustment correlations. Dissertation Abstracts International, 29, 4379B—۴۳۸۰B.(University Microfilms No. 69-6443

تقی پور.منوچهر، بررسی و مقایسه باورهای غیر منطقی در اختلالات روان تنی با افراد بهنجار. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی۱۳۷۷

ساعتچی، محمود . کامکاری، کامبیز، عسکریان، مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . ۱۳۸۹

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج + شانزده =

0