پرسشنامه بازنگری شده مقیاس دلبستگی بزرگسال کولینز و رید ( RAAS (1990

پرسشنامه بازنگری شده مقیاس دلبستگی بزرگسال کولینز و رید(RAAS (1990

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این مقیاس شامل خود‏ارزیابی از مهارت‏های ایجاد ارتباط و شیوه شکل‏دهی به دلبستگی‏های نزدیک است. مشتمل بر ۱۸ ماده بوده، که توسط علامت گذاری روی یک مقیاس ۵ درجه ای از نوع لیکرت که برای هر ماده (که از ۰= اصلا ویژگی من نیست تا ۴= کاملا ویژگی من است) سنجیده می شود، تحلیل عوامل، ۳ زیر مقیاس ۶ ماده ای را مشخص می سازد:

۱- نزدیک بودن: میزان آسایش و آسودگی فرد را در روابط صمیمی و نزدیکی عاطفی می‏سنجد.

۲- وابستگی: میزانی را که شخص به دیگران اعتماد می‏کند و به آنها متکی می‏شود (با توجه به اینکه در مواقع لزوم قابل دسترسی‏اند) را اندازه‏گیری می‏کند.

۳- اضطراب: ترس از داشتن رابطه را اندازه می‏گیرد.

کولینز و رید (۱۹۹۰)  بر پایه توصیف‏هایی که در پرسشنامه دلبستگی بزرگسال هازن و شاور (۱۹۸۹) در مورد سه سبک اصلی دلبستگی وجود داشت، مواد پرسشنامه خود را تدارک دیده‏اند. زیر مقیاس اضطراب با دلبستگی ناایمن اضطرابی- دوسوگرا مطابقت دارد، زیر مقیاس نزدیک بودن در تطابق با دلبستگی ایمن می‏باشد و زیر مقیاس وابستگی را می‏توان عکس دلبستگی اجتنابی قرار داد.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × سه =

0