«پرسشنامه بازاریابی رابطه ای مشتریان» (فرنیا۱۳۹۳)

«پرسشنامه بازاریابی رابطه ای مشتریان» فرنیا۱۳۹۳

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال بوده و توسط  فاطمه فرنیا۱۳۹۳ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

در این پرسشنامه، سوالات پژوهش با استفاده از مقیاس­ ترتیبی اندازه­گیری شد. مقیاس­های اندازه­گیری واحدهایی هستند که برای سنجش کیفیت­ها در ابزارهای گردآوری اطلاعات بکار می­روند (حافظ­نیا، ۱۳۸۹).

جدول ۳-۲: متغیر­ها و سوال­های مربوط به هر متغیر

بخش­ها متغیر سوالات مقیاس شکل پاسخ­ها
 

بازاریابی رابطه­ای

اعتماد ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹ ترتیبی چند جوابه (طیف پنج گانه لیکرت)
تعهد ۲۰-۲۱-۲۲-۲۳ ترتیبی چند جوابه (طیف پنج گانه لیکرت)
ارتباطات ۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹ ترتیبی چند جوابه (طیف پنج گانه لیکرت)
شایستگی ۳۰-۳۱-۳۲ ترتیبی چند جوابه (طیف پنج گانه لیکرت)
مدیریت تعارض ۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷ ترتیبی چند جوابه (طیف پنج گانه لیکرت)

 

در این پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش استفاده شده است. مشخصات پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش به همراه متغیرها و سؤالات مربوطه در جدول ۳-۲ آورده شده است.

در این پژوهش از یک پرسشنامة محقق ساخته استفاده شده است. در این پرسشنامه به منظور امکان­پذیر کردن پاسخ­ به پرسش­ها با درجات از طیف ۵ تایی لیکرت استفاده شده است. به گونه­ای که عدد ۱ کاملاً مخالف، عدد ۲ مخالف، عدد ۳ نظری ندارم، عدد ۴ موافق و عدد ۵ کاملاً موافق را نشان می­دهد.

….

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یک × پنج =

0