پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی ۱۹۹۴

نام پرسشنامه : پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی ۱۹۹۴

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه ي الگوهاي ارتباطي خانواده: اين ابزار يك مقياس خودسنجي است كه توسط فيتزپاتريك و ريچي (۱۹۹۴) طراحي شده و بدين وسيله درجه موافقت يا عدم موافقت پاسخ دهنده را در دامنه اي پنج درجه اي (۵= كاملا موافقم، ۱= كاملا مخالفم) درباره ي ۲۶ گويه كه در زمينه ارتباطات خانوادگي او هستند، خواهد سنجيد.

اين ابزار ابعاد گفت و شنود و همنوايي را ميسنجد، بدين صورت كه ۱۱ گويه اول مربوط به بعد همنوايي و ۱۵ گويه بعد مربوط به بعد گفت و شنود است. كوئرنر و فيتزپاتريك (۲۰۱۶) روايي محتوايي، ملاكي و سازه و پايايي (آلفاي كرونباخ، و بازآزمايي) اين مقياس را مطلوب گزارش كرده اند. در ايران نيز كوروش نيا (۱۳۸۵) پايايي اين ابزار را به روش ضريب آلفاي كرونباخ براي بعد گفت و شنود ۸۷/۰ و برای بعد همنوایی ۸۱/۰ به دست آورده است.

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دو + 9 =

0