پرسشنامه ارگونومی فنی

پرسشنامه ارگونومی فنی

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه ارگونومی فنی  شامل ۳۷ سوال، که شامل مولفه های زیست شناسی، مکانیکی، فنی، روانشناختی و ادراکی می باشد. که به شرح جدول ذیل مولفه های آن در نظر گرفته  شده است.پرسشنامه ارگونومی، پرسشنامه استاندارد می باشد که توسط دفتر بین المللی کار منتشر گردیده است.

جدول شماره ۳-۳ ابعاد، مولفه ها و شاخص های ارگونومی فنی

ابعاد مولفه ها شاخص تعداد سوالات شماره سوالات
مکانیکی تخصص شغلی استفاده از متخصص ۲ ۲-۱
مهارت های مورد نیاز استفاده از تکنولوژی های جدید، دوره های آموزشی ۴ ۶-۳
زیست شناسی طراحی مکان و فضای کاری تجهیزات و مکان مناسب، فضای کافی برای انجام دادن کار ۵ ۱۱-۷
فعالیت های فیزیکی ساختارکار، میزان تحرک در کار ۳ ۱۹-۱۷
حالت بدن در هنگام کار وجود فضای کافی برای حرکت دادن اعضای بدن هنگام کار
محیط کاری زمان کاری، روشنایی،سرو صدار، آب و هوا ۴ ۱۶-۱۲
ادراکی نمایشگرها مدرن بودن تجهیزات، فهم اطلاعات حاصل از تجهیزات ۳ ۲۲-۲۰
فنی ماشین آلات تعمیرات و نگهداری ماشین آلات، دوره های آموزشی بهره وری ۳ ۲۵-۲۳
ابزارهای کوچک ابزار آلات حفاظتی، سیگنال های هشدار دهنده ۲ ۲۷-۲۶
روان شناختی بار فکری اطلاعات مورد نیاز، محدودیت زمانی، ساختار  کار و دقت لازم ۳ ۳۵-۳۳
وضوح کاری انگیزش، خستگی  ناشی از کار ۲ ۳۲-۳۱
مسئولیت سازمانی نظارت و کنترل، روابط فردی بین کارکنان ۱ ۳۷
آموزش و ترقی تشویق های مالی، وجود زمینه و امکانات برای ارتقاء و پیشرفت شغلی ۱ ۳۶
بازخورد شغلی مشارکت با کارکنان، وجود موانع فیزیکی در برقراری ارتباطات ۳ ۳۰-۲۸

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 × چهار =

0