پرسشنامه¬ی تیپ¬های شخصیتی (A-B) فریدمن ۱۹۸۷

نام پرسشنامه : پرسشنامه­ی تیپ­های شخصیتی (A-B) فریدمن ۱۹۸۷

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه­ی تیپ­های شخصیتی (A-B)

این پرسشنامه در سال ۱۹۸۷ توسط  فریدمن و همکاران ساخته شده است. این مقیاس ۲۵ ماده دارد و آزمودنی به این آیتم­ها با یک مقیاس ۲ درجه­ای بله و خیر پاسخ می­دهد. نمره­ی متوسط آن ۱۳ می­باشد. افرادی که بیشتر از متوسط کسب نمایند، به تیپ شخصیتی A تمایل دارند ولی اگر افرادی کمتر از ۵ نمره کسب کند، به تیپ شخصیتی B تمایل دارند (گنجی، ۱۳۹۰).

پایایی و روایی: گنجی (۱۳۹۰) میزان پایایی این آزمون پس از باز آزمایی ۸۷/۰ بیان کرده است. در مطالعه ی سپهریان و جوکار (۱۳۹۱) ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای جنس مذکر، ۴۶۴/۰ و برای جنس مؤنث، ۷۲/۰ و برای کل نمونه ۶۲/۰ برآورد شد. همچنین در پژوهش شاکری نیا (۱۳۸۸) پایایی پرسشنامه با مقدار آلفای کرونباخ ۸۹/۰ به دست آمده است. در تحقیق گرامی اصل، بدری و زینالی (۱۳۸۸) نیز مقدار آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی آزمون شخصیت ۶۲/۰ به دست آمد.

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

17 + 6 =

0