پرسش¬نامة اخلاق كاری اسلامي علی و الکاظمی ۱۹۸۸

نام پرسشنامه : پرسش­نامة اخلاق كاری اسلامي علی و الکاظمی ۱۹۸۸

روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسش­نامة اخلاق كاری اسلامي: براي سنجش اخلاق كاري اسلامي، از پرسش نامة هفده سؤالي علي (۱۹۸۸) كه توسط علي و الكاظمي ارائه شده (۲۰۱۸) و قبلاً در ايران توسط گل پرور و نادي ترجمه و اعتباريابي گرديده است، استفاده می شود (۱۳۹۰). اين پرسش نامه بر مبناي توصيه هاي دين اسلام در باب كار، تهيه و ساخته شده است. تمركز اصلي در اين پرسش نامه بر اين ديدگاه قرار دارد كه كار، انسان ها را قادر مي سازد تا افزون بر كسب استقلال، به حرمت نفس، رضايت و كامروايي دست يابند. در عين حال، در اين پرسش نامه موفقيت و پيشرفت در شغل، به كار سخت و تعهد به شغل بستگي دارد. اين پرسش نامه بر مقياس پنج درجه اي پاسخ داده مي شود (كاملاً صحيح است=۵ تا اصلاً صحيح نيست=۱) و توسط علي و الكاظمي (۲۰۱۸) آلفاي كرونباخ آن ۸۵/۰ گزارش شده است. گل پرور و نادي (۱۳۹۰) نيز روايي سازه و پايايي اين پرسش نامه را در ايران مستند ساخته و نشان داده اند كه اين پرسش نامه در ميان اعضاي نمونه در محيط هاي كار، داراي ساختار دوعاملي است. ازآنجاكه اين پرسش نامه در اين پژوهش بر روي دانشجويان دختر اجرا گرديد، دوباره تحليل عاملي، اكتشافي بر روي آن انجام شد. اين تحليل عاملي، ساختاري سه عاملي را در بين دانشجويان دختر به دست داد. بر اساس پرسش هاي قرار گرفته بر عوامل، سه عامل مورد نظر، به ترتيب كار مفيد (با پنج پرسش)، كار دقيق و انسان دوستانه (با شش پرسش) و استقلال و سودمندي اجتماعي (با هفت پرسش) نام گرفتند.

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سیزده + شانزده =

0