مودول هایw-injective (تزریقی-w)و حلقه های نیمه موروثی w

w-INJECTIVE MODULES AND w-SEMI-HEREDITARY RINGS (2014)

مودول هایw-injective (تزریقی-w)و حلقه های نیمه موروثی w

توضیحات: ۱۷ صفحه انگلیسی، ۱۹ صفحه ترجمه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده ترجمه فارسی

فرض کنید که R حلقه قابل تبدیل[۱] به حلقه مبادله ای دارای هویت باشد. و M دارای مودول[۲]R، انعکاسی[۳]-w باشد اگر یک تورشن[۴]GV(تاب) برای هر Nمودول-w آزاد ازتورشن[۵](بدون انحاء یا عاری از تاب)باشد. در این مقاله ما یک حلقه R را نیمه موروثی-wتعریف می کنیم اگر هر ایده آل نوع متناهی از R یک متغیر تصویری-wباشند. برای مشخص کردن حلقه های نیمه موروثی-w، ما مفهوم مودول های تزریقی[۶]-wرا بیان کرده و ویژگی های پایه ای این مودول های تزریقی-wرا بررسی می کنیم. با استفاده از این مفاهیم، می بینیم که R یک نیمه موروثی-wاست اگر و تنها اگر حلقه خارج قسمت کلی[۷]T(R)(حلقه دارای خارج قسمت کامل) از R یک حلقه منظم ون نیومن[۸] باشد و Rm یک حوزه ارزش گذاری (دامنه ارزیابی) برای هر ایده آلwحداکثر باشد. همچنین نشان داده شده است که حلقه متصلR نیمه موروثی است اگر و تنها اگر R دامنه مضرب v پروفر [۹] باشد.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۲۰۱۶ تومان)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هجده + یازده =

0