مقیاس ۲۰ ماده¬ای ناگویی خلقی تورنتو (۲۰ TAS-) 1986

نام پرسشنامه : مقیاس ۲۰ ماده­ای ناگویی خلقی تورنتو (۲۰ TAS-) 1986

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

مقیاس ناگویی خلقی تورنتوTAS-20 [1]: این مقیاس در سال (۱۹۸۶) توسط تیلور[۲] ساخته شد (به نقل از افشاری، ۱۳۸۷) و در سال ۱۹۹۴ توسط بگبی[۳]، پارکر[۴] و تیلور تجدید نظر شد. سال­ها مقیاس ناگویی خلقی تورنتو ۲۶ سوالی (TAS,2) تنها مقیاس خود گزارشی برای سازه ناگویی خلقی بود که برای پژوهش­ها و کار بالینی مناسب قلمداد شد و دارای ساختار ۴ عاملی بود.  از آن زمان تلاشهایی برای ارتقاء و بهبود این مقیاس انجام گرفت تا اینکه پژوهشگران بر خلاف ساختار ۴ عاملی در نسخه ابتدایی، با تحلیل عاملی اکتشافی به تایید ۲ عاملی برای این آزمون رسیدند. نسخه تجدید نظر شده دوم مقیاس ناگویی خلقی تورنتو ۲۰ سوالی بود، که پیشرفتی برای سازندگان اولیه تست به نظر می­رسید. بگبی و همکاران دریافتند که در پژوهش اعتباریابی آنها، TAS-20 واجد سه عامل ساختاری است که با سازه ناگویی خلقی همخوانی داشت. پژوهش­های دیگر نیز از این نتایج حمایت کردند (باخ[۵] و همکاران، ۱۹۹۶؛ برسی[۶] و همکاران، ۱۹۹۶، به نقل از افشاری، ۱۳۸۷). در این مقیاس، سازه ناگویی خلقی در سه زیر مقیاس دشواری در تشخیص احساسات[۷]، دشواری توصیف احساسات[۸] و تفکر با جهت گیری خارجی[۹] ارزیابی می­شود. خرده مقياس اول  شامل ۷ ماده مي باشد (۱۴-۱۳-۹-۷-۶-۳-۱) كه توانايي آزمودني در شناسايي احساسات و تمايز ميان احساسات با حسهاي بدني را ارزيابي مي‌كند. زيرمقياس دوم ۵ ماده دارد (۱۷-۱۲-۱۱-۴-۲) كه توانايي شخص در بيان احساسات و اين كه آيا قادر است احساسات خودش را در قالب لغات بيان كند يا خير را مي‌سنجد. خرده مقياس سوم ۸ ماده دارد (۲۰-۱۹-۱۸-۱۶-۱۵-۱۰-۸-۵) و ميزان درون‌نگري[ و عميق‌شدن فرد در احساسات دروني خود و ديگران را بررسي مي‌كند شیوه نمره­گزاری آزمون بر اساس مقیاس لیکرت (۱ =کاملاً مخالف تا ۵ =کاملاً موافق) است. تنها سوالات ۴، ۱۰، ۱۸ و ۱۹ به صورت معکوس نمره­گزاری می­شود. حداقل نمره آزمودنی در این پرسشنامه ۲۰ و حداکثر آن ۱۰۰ می­باشد. افشاری (۱۳۸۷) در یک نمونه ۸۰ نفری از دانشجویان پایایی این مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه کرده است. آلفای کرونباخ برای کل مقیاس ۷۵/۰، برای دشواری در تشخیص احساسات ۷۲/۰، دشواری در توصیف احساسات ۷۲/۰ و تفکر با جهت­گیری خارجی ۵۳/۰ بدست آمد. افشاری (۱۳۸۷) نیز روایی همزمان این مقیاس را با همبسته نمودن نمره کل مقیاس ناگویی خلقی با مقیاس هوش هیجانی دریک نمونه ۸۰ نفری بررسی کرد. نتایج نشان داد که بین نمره آزمودنی­ها در این مقیاس با هوش هیجانی (۰۰۱/۰p<، ۴۷/۰- r=) رابطه معنی­داری وجود دارد.

 

منبع

افشاری، افروز (۱۳۸۷). بررسی صفات شخصیتی، سبک­های دلبستگی، رویدادهای استرس زا وجنسیت به عنوان پیش بین­های ناگویی خلقی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

Bagbay, R. M., Parker, J. D. A., & Taylor, G. J. (1994). Twenty Item Alexithymia Scale:   Item selection and across validation of the factor structure. Journal of Psychosomatic Research, 38, 23-32.

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

[۱]  Toronto Alexithymia Scale

[۲]  Taylor

[۳]  Bagbay

[۴]  Parker

[۵]  Bach

[۶]  Bersi

[۷]  Difficulty identification feelings

[۸]  Difficulty describing feelings

[۹]  Externally oriented thinking

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

7 + شش =

0