مقیاس هیجان خواهی آرنت ۱۹۹۳

نام پرسشنامه : مقیاس هیجان خواهی آرنت ۱۹۹۳

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

مقیاس هیجان خواهی آرنت:  این مقیاس در سال ۱۹۹۳ توسط آرنت برای اجتناب از محدودیت های فرم پنجم زاکرمن در پی کشف رابطه هیجان خواهی با نیاز به تازگی و شدت به عنوان دو محور فرعی ساخته شده است. این آزمون ۲۰ گویه دارد و شامل دو خرده مقیاس میل به تازگی و شدت تجربه حسی می باشد.

شیوه نمره گزاری آزمون بر اساس مقیاس لیکرت (۱= هرگز تا  ۴= خیلی زیاد) است. خصوصیات روانسنجی این مقیاس در ایران توسط پوروفایی (۱۳۷۶ به نقل از ابوالقاسمی و نریمانی، ۱۳۸۴) گزارش شده است ضریب آلفای کرونباخ آن ۶۵/۰ و ضریب همبستگی کل مقیاس آرنت با مقیاس هیجان خواهی زاکرمن R= 41 بدست آمد (ابوالقاسمی و نریمانی، ۱۳۸۴).

 

منبع

ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد (۱۳۸۴). آزمون های روان شناختی، اردبیل: باغ رضوان.

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

13 − 12 =

0