مقیاس رابطه¬ی والد-فرزند (PCRS) فاین، مورلند و شوبل (۱۹۸۳)

نام پرسشنامه : مقیاس رابطه­ی والد-فرزند (PCRS) فاین، مورلند و شوبل (۱۹۸۳)

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

مقیاس رابطه­ی والد-فرزند (PCRS): مقیاس رابطه والد-فرزند[۱] برای اولین بار برای اولین بار توسط فاین، مورلند و شوبل[۲] (۱۹۸۳) برای سنجیدن کیفیت روابط والد-فرزند تهیه شده است.”مقیاس رابطه­ی والد-فرزند” یک ابزار ۲۴ ماده ای، برای سنجیدن نظر نوجوانان درباره رابطه آن­ها با والدینشان،

است. پاسخ­ها در یک طیف لیکرت ۷ درجه­ای از ۱ (خفیف) تا ۷ (شدید) تنظیم شده است. ماده­های ۹، ۱۳ و ۱۴ این مقیاس به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. در این مقیاس نمره بالاتر نشان دهنده رابطه خوب و مطلوب با پدر و مادر است و نمره پایین نشان دهنده ارتباط کم با والدین و تعارض با والدین است. این مقیاس دو فرم دارد، یکی برای سنجیدن رابطه­ی فرزند با مادر و یکی هم برای سنجیدن رابطه­ی فرزند با پدر. نمونه­ای از ماده­های این مقیاس عبارت است از: “وقتی را که با پدرتان صرف می کنید چقدر است.” ضریب پایایی این خرده مقیاس را فاین و همکاران (۱۹۸۳) با استفاده از روش آلفای کرونباخ به­دست آوردند. ضرایب پایایی مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای خرده  مقیاس­های مربوط به پدر ۸۹/۰ تا ۹۴/۰، و برای کل مقیاس مربوط به پدر ۹۶/۰ به دست آمد.  همچنین، ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس­های مربوط به مادر ۶۱/۰ تا ۹۴/۰ و برای کل مقیاس مربوط به مادر ۹۶/۰ به دست آمد که نشان دهنده همسانی درونی خوبی است. در پژوهش فاین و همکاران (۱۹۸۳) برای تعیین روایی این مقیاس از روش تحلیل عامل تاییدی استفاده شده است. نتایج تحلیل عامل تاییدی ارتباط بالا و خوبی بین ماده­ها را نشان داد.  پژوهش حاضر، ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس تعارض با پدر ، ۸۹/۰ و برای خرده مقیاس تعارض  با مادر ۹۲/۰ به­دست آمد. همچنین، ضرایب استاندارد (بارهای عاملی)، در تحلیل عامل تاییدی، برای خرده مقیاس تعارض با پدر  بین ۶۴/۰ تا ۸۴/۰ و برای خرده مقیاس تعارض با مادر بین ۶۷/۰ تا ۷۸/۰ متغیر بود.

 

منبع

Fine, M. A., Moreland, J. R., & Schwebel, A. I. (1983). Long-term effects of divorce on parent-child relationships. Developmental Psychology, 19, 703-713.

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

[۱].  Parent-Child Relationship Scale

[۲].  Fine, Moreland and  Schwebel

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

3 × یک =

0