مقیاس تکانشوری بارات ۱۹۶۵

نام پرسشنامه : مقیاس تکانشوری بارات ۱۹۶۵

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

مقیاس تکانشگری بارات (BIS-11) : در این پژوهش برای اندازه­گیری میزان تکانشگری، از مقیاس تکانشگری بارات استفاده شده است. این پرسشنامه دارای ۳۰ ماده است که بصورت چهار گزینه­ای تدوین شده است، و سه عامل تکانشگری شناختی، تکانشگری حرکتی و بی برنامگی را ارزیابی می­کند. پایین ترین و بالاترین نمره به ترتیب ۳۰ و ۱۲۰ است (۱). پاتون، استانفورد و بارات پایایی درونی برای نمره کل آن را از ۷۹/۰ تا ۸۳/۰ گزارش کردند (۱۸). نادری و حق­شناس در پژوهشی برای نخستین بار در ایران به اعتباریابی مقیاس تکانشگری بارات، با محاسبه همبستگی آن با مقیاس هیجان­ خواهی ذاکرمن در جامعه دانشجویی پرداختند. ضریب همبستگی ۲۸/۰ و ضرایب پایایی آن به روش آلفای کرونباخ ۷۲/۰ و به روش تنصیف ۶۰/۰ به دست آمد (۱).

 

 

منبع
ژندا ، لوئیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار ۱۳۸۸

  1. Naderi, F & Haghshenas, F. Validation of Barratt Impulsiveness Scale and the relationship between impulsivity and Loneliness with cell phone use in male and female students at Ahvaz University, Master’s thesis, 2018, Islamic Azad University of Ahvaz. (Persian)
  2. Niko goftar . M & Anaghcheh . Sh. Compare the impulsivity in people with HIV and drug addicts and healthy subjects, Quarterly Journal of Research on Addiction,2014; 8(310, pp: 35-44.

 

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

شانزده − 4 =

0