مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر موری ای. اشتراوس (CTSP)2002

نام پرسشنامه :مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر موری ای. اشتراوس  (CTSP)2016

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

مقیاس تاکتیکت های تعارض[۱] بین والدین وفرزندان: ساخته موری  ای اشتراس است این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال است  که سه تاکیک حل تعارض یعنی : مهارت استدلال ، پرخاشگری کلامی وپرخاشگری فیزیکی بین اعضای خانواده را می سنجد. ( ثنایی، ۱۳۷۹). این پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت نمره گذاری می شود و دارای پنج درجه ازخیلی کم تا خیلی زیاد هستند که میزان بروز رفتار در هر پرسش را نشان می دهد . پنج سوال اول پرسشنامه که استدلال را می سنجد به طور معکوس نمره گذاری می شوند. نمره بالا دراین مقیاس نشان دهندۀ تعارض و استفاده کمتر از راهبردهای استدلال می باشد سوالات مقیاس های پرخاشگری کلامی وفیزیکی به صورت مستقیم نمره گذاری می شود . نمره بالا در این مقیاس نشان دهند تعارض و استفاده بیشتر از راهبردهای پرخاشگری کلامی وفیزیکی می باشد . دامنه نمرات هریک از خرده مقیاس ها بین ۵ تا ۲۵ می باشد . نمره ۵ نشان دهنده عدم تعارض در رابطه ونمره ۲۵ نشان دهنده بیشترین تعارض می باشد . دامنه نمرات برای کل  آزمون بین ۱۵ تا ۷۵ می باشد . که نمره ۱۵ نشان دهنده عدم تعارض ونمره ۷۵ نشان دهنده وخیم بودن رابطه است(ثنایی، ۱۳۷۹ ).

پایایی  وروایی:

زابلی(۱۳۸۳) پایایی پرسشنامه برای کل آزمون ۷۴% ، وبرای خرده مقیاس استدلال ۵۸% ، برای پرخاشگری کلامی ۶۵% ، وبرای پرخاشگری فیزیکی ۸۲%، به دست آورده است. هم چنین مرادی ۱۳۸۵ پایایی تست را با استفاده از آلفای کرونباخ ۷۲% برای کل آزمون وبرای خرده% مقیاس های استدلال ۶۱% ، وپرخاشگری کلامی ۶۹% ، وپرخاشگری فیزیکی ۷۶% گزارش کرده است. در پژوهش حاضر پایایی با استفاده از روش بازآزمایی برروی ۲۰ نفر ازدانش آموزان در فاصله یک ماه اجرا شد که   نتایجی به شرح ذیل :  پایایی برای کل آزمون ۸۲% ، برای خرده مقیاس استدلال ۶۳%  و برای پرخاشگری کلامی ۵۹% و برای پرخاشگری فیزیکی ۷۹% به دست آمد. روایی محتوایی این مقیاس نیز در پژوهش زابلی( ۱۳۸۳) مورد تایید قرارگرفته است ، هم چنین مرادی(۱۳۸۴) روایی صوری این مقیاس را با استفاده از نظرات اساتید راهنما ومشاور، وهم چنین دانشجویان دکترای مشاوره مورد سنجش قرارداده ،که روا بودن آن را تایید کردند.

منبع

زابلی ، پریسا .(۱۳۸۳) . سنجش سودمندی روش نمایش گری دربهبود مهارت های رفع تعارض دختران با مادران دانش آموز سال اول دبیرستان های منطقه ۲ تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره ، دانشگاه خاتم .

 

مرادی ، امید (۱۳۸۴) . بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله برتعارض والد – فرزند دردانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرتهران . پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه تربیت معلم.

 

ثنایی ، باقر . ( ۱۳۷۹) . مقیاس سنجش خانواده وازدواج . تهران : بعثت .

 

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

[۱] -Conflict tactics scales

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

13 − سه =

0