مقیاس انگیزه تأیید (AMS) ولرند ۱۹۸۹

نام پرسشنامه : مقیاس انگیزه تأیید (AMS) ولرند ۱۹۸۹

روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

اهداف مقیاس حاضر در ارائه نیروی انگیزه فردی،کسب انگیزه تأیید است. بدین لحاظ می تواند در به دست آوردن ارزش کمی گرایش شخصیتی و انگیزه تأیید استفاده شود و ابزار تحقیقی مفیدی ایجادکند. این مقیاس هم به صورت خودآزمایی و هم غیر خود آزمایی برگزار می شود و نیاز چندانی به آزمون گیرنده تعلیم دیده ای ندارد. دستورالعملها به روشنی در اولین صفحه چاپ شده اند  و به راحتی در گروه های مشخص می توان مورد استفاده قرارداد. برخی از جنبه های مهم در ارتباط با برگزاری این مقیاس به این شرح است:

  • آزمون محدودیت زمان ندارد، هر چند اغلب گروهها در ۴۰ دقیقه آن را به اتمام می رسانند.
  • مقدم بر اجرای مقیاس، خوب است در زمان آزمون تأکید شود که پاسخ ها را تا حد امکان سریع بدهند و رک گویی و مشارکت نیز لازمۀ آن است.
  • همچنین لازم به تأکید است که پاسخ درست یا نادرستی برای سؤالها نیست و همۀ پرسشها نیز باید پاسخ داده شوند.
  • باید روشن شود که سؤالها باید به شکل درست یا نادرست پاسخ داده شوند وجمله ای بدون جواب نماند.
  • اگر چه آزمون به صورت خود آزمایی برگزار می شود، خوب است دستورالعمل با صدای بلند خوانده شود و از پاسخ دهندگان خواسته شود آنها را به آهستگی بخوانند.
  • AMS را می توان به صورت آزمون فردی یا شرایط آزمون گروهی برگزار کرد.

 ******************************************

تفسیر و نمره گذاری

مرور دقیق بر ادبیات انگیزه تأیید نشان داد که هفت حوزۀ آزمایشی وجود دارد که نشان دهنده رفتارهای انگیزه تأیید است.این هفت حوزه عبارتند از: (۱) رفتار هنجاری (۲)همرنگی اجتماعی (۳) خود نمایی مثبت (۴) حالت دفاعی داشتن (۵) وابستگی (۶) پاسخ دهی اجتماعی(۷) تأیید اجتماعی.

 جدول شماره ۱ توزیع پرسش های AMS در حوزه های انگیزه تأثیر

حوزه های انگیزه تأیید شمارۀ پرسشها تعداد پرسشها
۱-    رفتار هنجاری ۶،۱۰،۲۵،۲۸،۳۴،۳۵،۳۸،۳۹،۶۲ ۹
۲-     همرنگی اجتماعی ۲،۸،۱۴،۱۶،۲۰،۲۹،۴۱،۵۰،۵۴،۶۴ ۱۰
۳-    خودنمایی مثبت ۱۵،۴۴،۴۵،۴۶،۴۷،۵۳،۵۵،۵۷،۶۹ ۹
۴-     حالت دفاعی داشتن ۵،۷،۱۷،۲۴،۳۱،۳۲،۵۲،۵۸،۷۰،۷۱ ۱۰
۵-     وابستگی ۹،۱۱،۱۹،۳۳،۴۸،۴۹،۶۵،۶۶ ۸
۶-      پاسخ دهی اجتماعی ۴،۱۸،۲۷،۳۷،۳۷،۴۲،۶۰ ۷
۷-    تأیید اجتماعی ۱،۳،۱۲،۱۳،۲۱،۲۲،۲۳،۲۶،۳۰

۴۰،۴۳،۵۱،۵۶،۵۹،۶۱،۶۳،۶۷،۶۸،۷۲۱۹

فرم نهایی AMS متشکل از ۷۲ پرسش ااست.از این۷۲ پرسش، ۳۷ پرسش با پاسخ درست و ۳۵ پرسش با پاسخ نادرست، نمره گذاری می شوند.

نمره گذاری به وسیله کلید نمره گذاری انجام می شود. پاسخ هایی که دور آنها دایره کشیده شده از طریق سوراخ کلید دیده شود.با تطبیق دادن کلید بر روی پاسخها، امکان شمردن نمره ها و کل نمره هر فرد فراهم می شود. که کلید نمره گذاری این آزمون به شرح جدول زیر می باشد:

کلید نمره گذاری (AMS)

۱ ص ۱۹ غ ۳۷ غ ۵۵ غ
۲ غ ۲۰ ص ۳۸ ص ۵۶ غ
۳ ص ۲۱ غ ۳۹ ص ۵۷ ص
۴ غ ۲۲  ص ۴۰ غ ۵۸  غ
۵ غ ۲۳ ص ۴۱ غ ۵۹  ص
۶ ص ۲۴  ص ۴۲ ص ۶۰ ص
۷ ص ۲۵  غ ۴۳ ص ۶۱  ص
۸ غ ۲۶ غ ۴۴  ص ۶۲  ص
۹ ص ۲۷ غ ۴۵  ص ۶۳  غ
۱۰ ص ۲۸ غ ۴۶ ص ۶۴  ص
۱۱ غ ۲۹ غ ۴۷  ص ۶۵ ص
۱۲ ص ۳۰ غ ۴۸  غ ۶۶  ص
۱۳ ص ۳۱  ص ۴۹ غ ۶۷  ص
۱۴ ص ۳۲  غ ۵۰ غ ۶۸  ص
۱۵ غ ۳۳ غ ۵۱  ص ۶۹  غ
۱۶ غ ۳۴ ص ۵۲ غ ۷۰ غ
۱۷ ص ۳۵ غ ۵۳ غ ۷۱ ص
۱۸ غ ۳۶ ص ۵۴ غ ۷۲ غ

ص= درست.      غ = نادرست

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سه × سه =

0